Leesgedrag tijdens de lockdown, een typefout in het studiemateriaal en Wolf Hall

Op twit­ter zag ik een nog niet geheel afge­ron­de info­grap­hic voor­bij­ko­men met daar­in ver­schil­len­de aspec­ten van de invloed van de lock­down op ons lees­ge­drag. Ik heb hier­on­der een klein stuk­je uit de info­grap­hic geknipt in afwach­ting van de publi­ca­tie van het onder­zoek door de Let­te­ren­fa­cul­teit Uni­ver­si­teit Nij­me­gen. Het plan is dat dit over een maand ofzo gaat gebeu­ren. Lijkt me heel inte­res­sant wat de bevin­din­gen zoal zijn. 


Cul­tuur­we­ten­schap­pen: 
Ik kreeg een mel­ding dat er een nieu­we reac­tie was ver­sche­nen op het OU forum bij de inlei­ding kunst­ge­schie­de­nis met betrek­king tot het onder­werp van nieu­we tech­no­lo­gi­sche moge­lijk­he­den om oude kunst­ob­jec­ten te ana­ly­se­ren. Op 18 juni schreef ik daar­over omdat een van de mede­stu­den­ten een opmer­king in de stu­die­stof had gele­zen die aan­gaf dat deze nieu­we moge­lijk­he­den niet alleen voor ande­re inter­pre­ta­ties zorg­de voor wat betreft mate­ri­aal en her­komst, maar ook de vorm. Dat kon hij niet plaat­sen. Het vorm­de het begin van enke­le cre­a­tie­ve en wel­licht ver­ge­zoch­te spe­cu­la­ties door enke­len van ons, die ech­ter alle­maal niet geheel bevre­di­gend waren. Gis­te­ren ver­scheen het ver­los­sen­de ant­woord van onze voor­ma­li­ge bege­lei­der die hier­voor spe­ci­aal even van eme­ri­taat terug­keer­de. Het bleek om een type­fout te gaan…

Wel­licht ter ver­dui­de­lij­king kan ik aan­vul­len dat de redac­tie op dit hoofd­stuk voor de uit­ga­ve van het cur­sus­boek van de Inlei­ding kunst­ge­schie­de­nis in 2010 fout is uit­ge­pakt. In het oor­spron­ke­lij­ke Essay met de dezelf­de titel ten behoe­ve van het Essay­deel van de cur­sus Kunst in 1999, was de for­mu­le­ring als volgt: ‘Over tech­nie­ken en de toe­pas­sing […] ana­ly­ses. Voor­al over de her­komst van mate­ri­aal en beeld, als­me­de over de date­ring zijn […] heb­ben geleid.‘
In het essay ging het dus om de her­komst van het beeld en niet om die van de vorm waar­over het hoofd­stuk nu rept.


Lezen — Fic­tie: 
Wolf Hall, Hila­ry Man­tel (blz. 100–125): De pest slaat toe in hui­ze Crom­well en het gezin gaat in lock­down. Waar ken­nen we dat van…

The rule is for the hou­se­hold to hang a bunch of straw out­si­de the door as sign of infec­ti­on, and then restrict entry for for­ty days, and go abroad as litt­le as pos­si­ble.
Mer­cy comes in and says, a fever, it could be any fever, we don’t have to admit to the sweat … If we all stay­ed at home Lon­don would come to a standstill.

blz. 104, Wolf Hall

Toen op 25 mei:
2019 — Ik zag dat ik werd gade­ge­sla­gen.
2017 — Ik was bezig met een ver­hui­zing.
2015 — Ik hoor­de een gesprek tus­sen vader en dochter.


Geef een antwoord