Kerkelijke architectuur en lezen in Wolf Hall

Cul­tuur­we­ten­schap­pen: 
Ver­der met para­graaf 4 ‘De kerk als afbeel­ding van het Hemel­se Jeru­za­lem’ in hoofd­stuk 6 ‘Kopie en navol­ging in het mid­del­eeuw­se bou­wen’ uit Manie­ren van kij­ken. Een mooi onder­deel in deze para­graaf vond ik de uit­leg dat bepaal­de ken­mer­ken van mid­del­eeuw­se ker­ke­lij­ke archi­tec­tuur ele­men­ten bevat­ten die type­rend zijn voor het stads­beeld uit dezelf­de peri­o­de waar­in het kerk­ge­bouw tot stand kwam. Bijvoorbeeld:

Het vroeg­chris­te­lij­ke kerk­ge­bouw is in die ziens­wij­ze een afspie­ge­ling van het basis­idee van een laat­an­tie­ke stad: je betreedt de kerk door het por­taal — de stads­poort — en komt in de mid­den­beuk — de hoofd­straat — met over­dek­te colon­na­des aan weers­zij­den. Op weg naar het altaar pas­seer je het tran­sept — de twee­de hoofd­straat, die noord-zuid loopt — en bereikt uit­ein­de­lijk het aller­hei­lig­ste, aan­ge­ge­ven met een tri­omf­boog met zui­len­stel­lin­gen — het cen­tra­le deel van de stad, met forum en basilica.

blz. 174, Manie­ren van kijken

Lezen — Fic­tie: 
Wolf Hall, Hila­ry Man­tel (blz. 147–161): Een nieu­we zomer met een nieu­we uit­braak van pest teis­tert Lon­den. Ook het gezin van Tho­mas Crom­well wordt (opnieuw) niet gespaard. Eer­der deze week had ik het met een col­le­ga over de kunst van her­in­ne­ren dat door de Grie­ken werd toe­ge­past bij het hou­den van rede­voe­rin­gen zon­der aan­te­ke­nin­gen op papier. Ik had beloofd het nog even op te zoe­ken, maar van­daag kwam ik het tegen aan het eind van hoofd­stuk ‘Make or Mar’. Altijd leuk, dit soort toevalligheden.


Toen op 27 mei:
2019 — Ik werd onder­vraagd.
2018 — Ik was bij­na te laat.
2015 — Ik deed mee aan een crowd­fun­d­ac­tie.
2014 — Ik besloot tot een dras­ti­sche ver­nieu­wing.
2013 — Ik nam mezelf te seri­eus.
2012 — Ik las te snel.


Geef een antwoord