San Vitale en lezen in Wolf Hall

Cul­tuur­we­ten­schap­pen: 
Op het pro­gam­ma van­daag de stu­die van de San Vita­le in Raven­na. Deze kerk is gewijd aan de plaat­se­lij­ke mar­te­laar Vita­lis. Bij de uit­voe­ring zijn loka­le en Byzan­tijn­se tra­di­ties gevolgd, mede inge­ge­ven door de loka­tie op de grens van Oost en West. Wat opvalt is het gro­te con­trast tus­sen bui­ten- en bin­nen­kant. Een sober exte­ri­eur is gebrui­ke­lijk bij vroeg­chris­te­lij­ke kerk­ge­bou­wen. In het leer­boek wordt gespro­ken van een ‘bak­ste­nen huid’.

San Vita­le, 538–547, maker(s) onbe­kend
met­sel­werk van plat­te bak­steen met bre­de voeg om ‘beton­nen’ kern, ø cir­ca 35,95 m
San Vita­le, inte­ri­eur
bin­nen­wan­den bekleed met mar­mer en moza­ïek, gewel­ven bekleed met mozaïek

Lezen — Fic­tie: 
Wolf Hall, Hila­ry Man­tel (blz. 161–167): Crom­well zoekt naar nieu­we con­nec­ties nu de rol van kar­di­naal Wol­sey lijkt uitgespeeld.