Paltskapel

Cul­tuur­we­ten­schap­pen:
Karel de Gro­te zag Aken als een twee­de Rome. Tij­dens zijn regeer­pe­ri­o­de liet hij een groot com­plex aan­leg­gen met zowel ker­ke­lij­ke, eco­no­mi­sche en repre­sen­ta­tie­ve gebouwen.

Palts­com­plex Aken (recon­struc­tie)

Alleen de palts­ka­pel is hier­van over­ge­ble­ven plus enke­le onder­de­len van ande­re gebou­wen die opge­no­men zijn in de hui­di­ge bebou­wing. Deze palts­ka­pel is geïn­spi­reerd op de San Vita­le in Raven­na (zie blog­post van gis­te­ren), een plek die Karel de Gro­te goed kende.

Palts­ka­pel, 790–805, Odo van Metz
Opgaand werk in vlak behou­wen steen bij pij­lers, bogen en koe­pel; ø zes­tien­hoe­ki­ge omgang 32m; ø octo­goon 14,5 m

Toen op 29 mei:
2020 — Ik las hoe bol.com de loka­le boek­han­del doet ver­dwij­nen.
2016 — Ik kreeg last mijn rug.
2015 — Ik deed mee aan een blogtour voor De man die de taal van slan­gen sprak.
2014 — Ik schreef over Schrij­ven is schrap­pen.
2013 — Ik bezocht een goe­de doel gevan­ge­ne.
2012 — Ik droom­de over een data­ba­se van mijn lees­ge­drag.
2011 — Ik zag een inva­sie van bar­ba­ren.
2009 — Ik schreef een nieu­we epi­so­de voor De Reü­nie.
2002 — Ik was erbij.