Room with a view en een modelkasteel

Afge­zien van een aan­tal momen­ten dat ik even voor een (half) dag­je op kan­toor moest zijn werk ik nu al meer dan een jaar van­uit huis. Dat gaat waar­schijn­lijk in de komen­de weken gelei­de­lijk aan ver­an­de­ren. Hoe­wel het thuis­wer­ken mij in prin­ci­pe goed bevalt ben ik blij dat het bin­nen­kort een keu­ze wordt en geen ver­plich­ting meer is. Van­daag, nadat ik gis­ter mijn eer­ste corona­prik had gehad moest ik op kan­toor zijn voor een pro­ject­bij­een­komst en kreeg ik tevens een ander kan­toor toe­ge­we­zen. Als onder­deel van de ‘return to offi­ce-poli­cy’ is men vol­op bezig de inrich­ting en ver­de­ling van de kan­to­ren aan te pas­sen. Voor mij bete­kent het een ver­hui­zing van de bin­nen- naar de bui­ten­ring. Ofte­wel, een kamer met ramen die uit­kij­ken op de inspi­re­ren­de omge­ving van het indu­strie­ter­rein waar ons bedrijf geves­tigd is. Ik ben er blij mee.

foto uit eigen collectie

Cul­tuur­we­ten­schap­pen: 
Als kind kreeg ik ooit voor mijn ver­jaar­dag of sin­ter­klaas een bouw­pak­ket als cadeau. Het was een kas­teel zoals ik me een kas­teel altijd had voor­ge­steld (en nog steeds trou­wens): mach­ti­ge torens op de hoe­ken en daar­tus­sen hoge muren met klei­ne ven­sters en slechts één toe­gangs­poort. De bedoe­ling was om het kas­teel steen­tje voor steen­tje op te bou­wen met kar­ton­nen strips als met­sel­werk en lijm om het alle­maal bij elkaar te hou­den. Alleen al de bouw­te­ke­ning bezorg­de me hoofd­pijn. Prie­gel­werk in het kwa­draat. Slechts met behulp van mijn vader (in zijn dage­lijks werk­zaam leven uit­voer­der op de bouw) luk­te het me een begin te maken. Of ik het ooit heb afge­kre­gen kan ik me niet meer herinneren. 

Ik was dit alles ver­ge­ten tot­dat ik het object ter bestu­de­ring voor van­daag onder ogen kreeg. Cas­tel del Mon­te nabij Andria in Apu­lië. Dat was ‘m vol­gens mij. Of toch op z’n minst geba­seerd op dit kas­teel gebouwd in opdracht van kei­zer Fre­de­rik II. Wat tegen­viel is dat het nooit gediend heeft als een echt kas­teel waar vele gevech­ten heb­ben plaats­ge­von­den en lan­ge bele­ge­rin­gen de dik­ke muren niet kon­den bre­ken. Waar­schijn­lijk is het een jacht­slot geweest. Er zijn geen bewij­zen dat Fre­de­rik er ooit een nacht­je heeft door­ge­bracht. Dat was wel anders voor zijn drie klein­zo­nen. Na de dood van Fre­de­rik liet Karel van Anjou ze er in vol­le­di­ge afzon­de­ring opsluiten. 

Cas­tel del Mon­te, cir­ca 1240–1250, maker(s) onbe­kend
kalk­steen en mar­mer; 40,5 x 40,5 (bui­ten­werk)

Toen op 31 mei:
2020 — Ik twit­ter­de weer wat in het rond.
2018 — Ik las twee boe­ken in één maand.
2015 — Ik had weer een nieu­we 50books vraag ver­zon­nen.
2014 — Ik nam de proef op de som.
2012 — Ik schreef een bij­dra­ge voor #wot.
2011 — Ik ver­zon een man op een vlot.


Geef een antwoord