I got 99 problems…

Het is Boe­ken­week en de loka­le boek­han­del is ook weer open, dus ging ik fysiek mijn inko­pen doen. Ik kwam thuis met Vrij­heid. Een woe­li­ge geschie­de­nis van Anne­lien Dijn, het boe­ken­week­es­say De geno­ci­de fax van Roxa­ne van Ipe­ren en het boe­ken­week­ge­schenk Wat wij zagen van Han­na Ber­voets. Laat ik vol­staan met te zeg­gen dat ik 3 nieu­we luxe­pro­ble­men erbij heb.


Een arti­kel in NRC met als titel ‘Samen met de VS kan Euro­pa het inter­net ‘open’ hou­den’. Het is geschre­ven door Nick Clegg (Vice-Pre­si­dent Glo­bal Affairs and Com­mu­ni­ca­ti­on van Facebook). Is het lob­by­is­me, een ver­kap­te adver­ten­tie voor facebook, of een objec­tie­ve ver­han­de­ling? In de reac­ties onder het arti­kel zijn de menin­gen ver­deeld. Eer­der ver­scheen er een arti­kel op The New Repu­blic waar er iets dui­de­lijk stel­ling geno­men werd tegen hoe we de goed­be­doel­de(?) aan­be­ve­lin­gen van Nick Clegg en het bedrijf waar­voor hij werkt moe­ten inter­pre­te­ren => Facebook Now Says It’s the Solu­ti­on to the Cri­ses It Cre­a­ted. Through ads and op-eds, Facebook is lea­ning into the demand for more regulation—but only on its pre­fer­red terms. Don’t trust it.


Geef een antwoord