Zaterdag, 5 juni 2021

Het is moei­lijk te zien op de foto maar geloof me dat er een duif op de lan­taarn­paal zit waar Sep ver­lek­kerd naar zit te kij­ken. Mocht het raam niet dicht zijn geweest dan was het nu ein­de oefe­ning voor de duif. Althans in de bele­vings­we­reld van de poes. De duif zelf was zich van geen gevaar bewust en bleef nog een hele tijd op haar gemak zit­ten, dit tot gro­te frus­tra­tie van Sep.

Cul­tuur­we­ten­schap­pen (Inlei­ding kunst­ge­schie­de­nis):
‘Kunst en con­text’ is de titel van het hoofd­stuk waar ik deze week mee aan de slag ga. De nadruk zal dit­maal lig­gen op tijd- en plaats­ge­bon­den aspec­ten van de te bestu­de­ren kunst­ob­jec­ten. Hier­voor gaan we terug in de tijd naar de Ita­li­aan­se stad­staat Flo­ren­ce tij­dens de regeer­pe­ri­o­de van Cosi­mo I de’ Medi­ci (1519–1574) die van deze oude stad­staat en repu­bliek een vor­sten­dom wist te sme­den. Tij­dens zijn bewind liet hij in het Palaz­zo Vec­chio in Flo­ren­ce twee gro­te opdrach­ten uit­voe­ren door Gior­gio Vasa­ri (1511–1574). De aan­dacht gaat in dit hoofd­stuk uit naar de vraag wat nu pre­cies de bedoe­lin­gen waren van Cosi­mo I. 

Por­tret van Cosi­mo I de’ Medi­ci op 40-jari­ge leef­tijd, geba­seerd op een offi­ci­eel por­tret door Bron­zi­no uit 1559; olie­verf op paneel, 21.3 x 17.1 cm 

Hard­lo­pen (9 km / 140,4 km): 
In een rus­tig tem­po met wat wan­del­stuk­jes ertus­sen toch weer 9 kilo­me­ter afge­legd. Zon­der plan en ande­re ver­plich­tin­gen gaan wan­neer het uit­komt en een afstand lopen die op dat moment lek­ker voelt, lijkt momen­teel de bes­te aanpak. 


Geef een antwoord