Tentamen Inleiding kunstgeschiedenis 2 op locatie in Nijmegen

foto uit eigen collectie

Het was zover. Voor het ten­ta­men Inlei­ding kunst­ge­schie­de­nis 2 kon ik bij de stu­die­lo­ca­tie Nij­me­gen terecht in plaats van een onli­ne thuis­ten­ta­men met proc­to­ring. Hoe­wel dat bij Inlei­ding let­ter­kun­de 2 zon­der pro­ble­men was ver­lo­pen vond ik het toch een heel gedoe. En het bracht ook wel wat extra span­ning met zich mee. Wat als de inter­net­ver­bin­ding plots zou weg­val­len, er onver­wacht een bericht zou bin­nen­ko­men ter­wijl ik alle noti­fi­ca­ties dacht uit­ge­zet te heb­ben, of dat er gevraagd zou wor­den om de kamer weer even te scan­nen wat tot con­cen­tra­tie­ver­lies kon leiden. 

Ik was alleen nog niet eer­der op de stu­die­lo­ca­tie in Nij­me­gen geweest.

Dus ver­trok ik van­och­tend ruim­schoots op tijd, par­keer­de mijn auto bij de eer­ste de bes­te gele­gen­heid aan het begin van de Eras­mu­s­laan naast het Rad­boud­zie­ken­huis en wan­del­de op mijn gemak — want tijd genoeg — rich­ting de stu­die­lo­ca­tie. Op een gege­ven moment moest ik de straat over­ste­ken vol­gens de beweg­wij­ze­ring die ik trouw volg­de. Ik keek naar links, naar rechts, en nog eens naar links voor­dat ik over­stak en volg­de het pad naar wat ik in de ver­te tus­sen de bomen door aan­zag voor de studielocatie.

Dat bleek ech­ter een geheel ander gebouw te zijn waar ik geen ingang van kon ont­dek­ken maar waar ik geluk­kig wel via een open­staand raam bij een van de kan­toor­ka­mers iemand kon vra­gen of zij wist waar de stu­die­lo­ca­tie van de OU was. Dat wist ze. Ik moest weer terug en wat ver­der door­lo­pen waar ik was overgestoken. 

foto uit eigen collectie

Toen ik weer bij de over­steek­plaats was zag ik nu pas dat er een tien­tal meters ver­der inder­daad een lan­taarn­paal stond met daar­aan beves­tigd een bord­je dat de OU rechts aan de weg gele­gen was. Niet echt voor de hand lig­gend. Beter had het mij gele­ken als het bord­je aan de over­kant van de weg had gestaan bij de ingang van het pad. Om mis­ver­stan­den te voorkomen.

foto uit eigen locatie

Nog steeds ver voor de aan­vangs­tijd liep ik de stu­die­lo­ca­tie bin­nen, meld­de me aan bij de balie en kon na een kop kof­fie en wat geklets met twee ande­re stu­den­ten met mijn ten­ta­men begin­nen. Veer­tig mul­ti­ple-choi­ce vra­gen later ver­trok ik weer huis­waarts met een voor­lo­pi­ge sco­re van 33 goe­de ant­woor­den. Een rui­me vol­doen­de. De vol­gen­de hal­te is Inlei­ding cul­tuur­ge­schie­de­nis 1.