Deadline

Afbeel­ding: Fred­die Mar­ria­ge | Unsplash.com

Ik geef mezelf nog enke­le maan­den. Of beter, ik geef dit blog nog enke­le maan­den. Lukt het me niet hier regel­ma­tig iets te publi­ce­ren (lees: mini­maal twee keer per week) dan moet ik me ern­stig afvra­gen waar­om ik er voor blijf beta­len deze site in de lucht te hou­den die boven­dien toch al geen bezoe­kers meer trekt omdat er niets nieuws te lezen valt. 

Vreemd genoeg wil ik wel dege­lijk zeer regel­ma­tig nieu­we con­tent plaat­sen. Het komt er alleen niet van. Over­dag bor­relt en bruist het van­bin­nen maar zodra ik me neer­zet ach­ter het toet­sen­bord blij­ven de woor­den en zin­nen weg. Als­of ze nooit door mijn brein heb­ben gedwar­reld. Na een tijd­je vruch­te­loos naar een lege pagi­na op het scherm te heb­ben geke­ken geef ik de moed op en ga terug naar mijn studieboeken.

Is dit van blij­ven­de aard dan is de uiter­ste con­se­quen­tie dat dan maar de stek­ker eruit gaat. Valt er weer een stuk­je onpro­duc­tie­ve aflei­ding weg — zoals eer­der: een hoop soci­al media. Eens zien of deze drei­gen­de dead­line wel voor inspi­ra­tie gaat zorgen.


0

2 gedachten over “Deadline”

 1. Ben benieuwd. Zelf heb ik een betaald blog voor de fami­lie, waar ik maar niet aan toe kom. Plaats nog wel altijd berich­ten op m’n onbe­taal­de word­press­com­blog. Dat is meer een uit­laat­klep. Heb wat metho­des voor als ik wei­nig tijd heb. Eigen­lijk vreet bij mij het bezoe­ken van ande­re blogs meer tijd. Voor­al omdat ik dan ook alle reac­ties lees. Merk dan ook dat veel rea­geer­ders dat totaal niet doen en dan 10x dezelf­de opmer­king maken. Als ik tijd wil over­hou­den dan zou ik eerst begin­nen met min­der blog­gers te lezen. Ooit keek ik teveel TV, dat heb ik pri­ma opge­lost met onde­mand­kij­ken. Dat scheelt me een paar uur per dag, die dan weer vel­o­ren gaan in het blog­be­zoe­ken. 😉 Aan de ande­re kant steek ik min­der dan een minuut (per jaar) in Facebook of Instagram.

  1. Bij mij gaat de mees­te vrije tijd op dit moment ‘ver­lo­ren’ aan mijn stu­die die ik naast het werk doe. Daar komt ook nog eens veel gere­la­teerd lees­werk uit voort. In com­bi­na­tie met spor­ten en in het week­end het ‘nor­ma­le klus­werk’ zit ik dan wel vol. Soci­al media heb ik ver­der niet meer. Alleen mijn blog. En tv kij­ken doe ik sporadisch.
   Deze tijds­be­ste­ding bevalt me uit­ste­kend, en dat is het pro­bleem ook niet. Het lukt me alleen niet om regel­ma­tig iets nieuws op mijn blog te zetten.
   Ik had het voor­ne­men om regel­ma­tig over mijn stu­die­voort­gang of ‑onder­wer­pen te blog­gen, maar het lukt me niet daar een goe­de vorm voor te vin­den. Dus daar ga ik nog even mijn hoofd over bre­ken. Wie weet vind ik nog een manier die past, want zomaar mijn blog opge­ven is ook weer zoiets.
   Ver­der her­ken ik je opmer­king over de dub­be­le reac­ties onder blogs/artikelen. Dat vind ik ook zo raar. Als je een dia­loog aan wilt gaan, lees dan eerst de ande­re reac­ties zou ik zeggen.

Reacties zijn gesloten.