20211017

Tij­dens de zomer­pe­ri­o­de heb ik geen pau­ze geno­men van mijn stu­die aan de Open Uni­ver­si­teit. De inlei­ding kunst­ge­schie­de­nis waar­mee ik bezig was wil­de ik niet afraf­fe­len om nog net aan het eind van juli een ten­ta­men te kun­nen doen. Wat ik onder­tus­sen — met val­len en opstaan — heb geleerd is dat een goe­de basis belang­rijk is. Dus zat ik in de maan­den juli en augus­tus bij­na elke dag met mijn neus in de boe­ken om de lees­stof goed te bestu­de­ren en er samen­vat­tin­gen van te maken. Dat het gehol­pen heeft om een goed resul­taat te sco­ren is natuur­lijk mooi mee­ge­no­men maar mij ging het er toch echt om dat de stof hope­lijk vol­doen­de inge­daald is zodat ik er in het ver­volg van de stu­die gebruik van kan maken.

De vol­gen­de inlei­ding die op het pro­gram­ma staat is die van cul­tuur­ge­schie­de­nis (in totaal zijn er vier dis­ci­pli­nes: let­ter­kun­de, kunst­ge­schie­de­nis, cul­tuur­ge­schie­de­nis en filo­so­fie). Daar ben ik met­een mee begon­nen nadat ik het ten­ta­men inlei­ding kunst­ge­schie­de­nis ach­ter de rug had. Dit­maal is het een cur­sus die op elk gewenst moment opge­pakt kan wor­den. Wat ik ech­ter voor­af niet goed had uit­ge­zocht qua plan­ning was dat de data van de ten­ta­mens (een lite­ra­tuur­lijst en een mul­ti­ple-choi­ce ten­ta­men) wél vast­staan. Toen ik daar­ach­ter kwam was het eigen­lijk al te laat om me met flink wat extra stu­deer­werk vol­doen­de voor te berei­den. En zoals ik hier­bo­ven al aan­gaf gaat het mij niet om het zo snel moge­lijk bin­nen­ha­len van stu­die­pun­ten. Ik heb de tijd.

Daar­om heb ik beslo­ten het wat rus­ti­ger aan te doen nu de vol­gen­de ten­ta­men­ron­de en het samen­stel­len van een lite­ra­tuur­lijst pas voor begin 2022 gepland staan. Mis­schien dat het me de ruim­te geeft wat meer aan­dacht aan mijn blog te geven voor­dat ik defi­ni­tief de knoop door­hak wat ermee te doen als ik als­nog in gebre­ke blijf met het regel­ma­tig publi­ce­ren van een nieu­we blogpost.

Het heeft me in ieder geval de kans gege­ven het boek Een­zaam­heid in ein­de­loos meer­voud. Het œuvre van Jeroen Brou­wers, geschre­ven door Lode­wijk Ver­duin in (voor mijn doen) betrek­ke­lijk kor­te tijd uit te lezen. Waar­over ik bin­nen­kort hoop te gaan bloggen.

2 reacties

Paul van der Werf 19 oktober 2021 Reageer

Fijn dat het zo goed gaat met je stu­die en dat je de tijd neemt om je de stof echt eigen te maken. En het ple­zier dat je eraan beleeft is natuur­lijk hele­maal mooi. Ik hoop er nog vaak over te mogen lezen.

Peter Pellenaars 21 oktober 2021 Reageer

Dank je Paul. Ik stop er bewust veel tijd in om er ener­zijds veel van op te ste­ken maar ook om er vol­op van te genie­ten. En ik ervaar het als heel ont­span­nend naast mijn werk. Er blijft alleen wei­nig tijd over voor ande­re zaken maar ik wil er toch op de een of ande­re manier over blog­gen. Dus dat is de uitdaging.

Geef een antwoord