20211030

Dagelijks bloggen — een zoveelste nieuwe poging

Het was tegen mid­der­nacht dat ik besloot om naar bed te gaan. Tot­dat me te bin­nen schoot dat de klok komen­de nacht een uur terug­ge­zet zou wor­den. Tegen­woor­dig gaat dat alle­maal auto­ma­tisch, op een paar appa­ra­ten na waar­on­der de klok die in de woon­ka­mer op de kast staat. Ik kon twee din­gen doen, nu de tijd ver­zet­ten of mor­gen­och­tend. Omdat ik het maar gedaan kon heb­ben deed ik het meteen. 

Plots was het elf uur en nog lang geen tijd om naar bed te gaan. Wat zou ik eens gaan doen? In het extra uur dat me in de schoot viel heb ik mezelf voor­ge­no­men om dage­lijks te gaan blog­gen. En wel niet eer­der dan ’s avonds na elf uur. Ooit strand­de een eer­de­re poging na twee maan­den uit­ge­re­kend op een schrik­kel­dag. Daar­om lijkt het me wel van sym­bo­li­sche waar­de dat ik het opnieuw pro­beer op een dag met, voor mij althans, vijf­en­twin­tig uur in plaats van de gebrui­ke­lij­ke vierentwintig.

Het is me nog niet dui­de­lijk waar­over ik iede­re avond denk te gaan blog­gen. Waar­schijn­lijk een kor­te terug­blik op de dag en wat ik zoal gedaan heb en over heb lopen pie­ke­ren. Zon­der pre­ten­ties (als ik die al ooit had met dit blog). Iets min­der vol­gens een vast stra­mien dan een reeks dage­lijk­se blog­posts die ik eer­der dit jaar pro­du­ceer­de. Daar­voor had ik een admi­ni­stra­tie nodig om alles goed bij te hou­den. Daar heb ik geen zin in en tijd voor. Uit de los­se pols zal het voor­na­me­lijk zijn. Geen gedoe met blog­ti­tels ver­zin­nen, plaat­jes erbij zoe­ken of vas­te onder­wer­pen. Maar wel (bij voor­keur) iede­re dag. Zolang het duurt. Lukt het niet (vaak genoeg), dan stopt het hier.

Over van­daag. De mees­te tijd is gegaan naar stu­de­ren. In de afge­lo­pen weken heb ik het stu­die­boek Veel­vor­mi­ge dyna­miek. Euro­pa in het ancien régime 1450–1800 onder redac­tie van Wil­lem Frij­hoff en Leo Wes­sels door­ge­no­men. De komen­de tijd ga ik beste­den aan het maken van samen­vat­tin­gen. Het inlei­den­de hoofd­stuk is geschre­ven door Wil­lem Frij­hoff en Leo Wes­sels zelf, en heeft als titel ‘Euro­pa, 1450–1800. Tra­di­tie en ver­nieu­wing, een­heid en verscheidenheid’.

De aller­eer­ste para­graaf gaat in op de prik­ke­len­de vraag­stel­ling of er wel zoiets bestaat als een Euro­pe­se geschie­de­nis, ter­wijl ver­vol­gens in de laat­ste para­graaf ver­der inge­zoomd wordt of er tij­dens het ancien régime spra­ke was van een Europ­se cul­tuur. In de tus­sen­lig­gen­de para­gra­fen wordt een over­zicht gege­ven van de meest belang­rij­ke his­to­ri­sche ont­wik­ke­lin­gen die op het Euro­pe­se grond­ge­bied in de bewus­te tijds­pe­ri­o­de heb­ben plaats­ge­von­den en hoe die geduid kun­nen wor­den. Van­zelf­spre­kend geven de veer­tien hoofd­stuk­ken die vol­gen (waar­van we er acht die­nen te bestu­de­ren voor deze cur­sus Inlei­ding cul­tuur­ge­schie­de­nis deel 1) meer detail en achtergrond. 

Daarna(ast) las ik in Vrij­heid. Een woe­li­ge geschie­de­nis geschre­ven door Anne­lien de Dijn. In dit boek beschrijft De Dijn de ont­wik­ke­ling van het con­cept ‘vrij­heid’ door de eeu­wen heen. Wie bedacht de defi­ni­tie en hoe is ze ont­staan? Daar­voor gaat ze 2500 jaar terug in de tijd naar de oude Grie­ken, om dan nauw­ge­zet het spoor naar ons hui­dig tijds­be­stek te vol­gen voor een beter begrip van onze poli­tie­ke visie op vrij­heid. Dat levert regel­ma­tig nieu­we inzich­ten op. Zo weer­legt zij in het hoofd­stuk ‘De weder­ge­boor­te van de vrij­heid’ de gang­ba­re opvat­ting dat de Refor­ma­tie en de natuur­rechts­leer het “vrij­heids­de­bat in een ‘moder­ne­re’ rich­ting heb­ben gestuurd.” 

Kort­om, een pro­duc­tie­ve en leer­za­me studiedag.

Oh ja, ’s avonds zocht ik een livestream terug op you­tu­be om die op mijn gemak te bekij­ken. Natuur­lijk deed you­tu­be heel erg z’n best om mij aller­lei ande­re film­pjes aan te beve­len waar­op ik hele­maal niet zat te wach­ten. Toch werd ik aan­ge­trok­ken door een clip waar gesug­ge­reerd werd dat iemand nog nooit iets van Pink Floyd had gehoord en dat gemis nu wil­de goed­ma­ken. Ik klik­te op deze zoge­naam­de ‘first hea­ring’ of ‘first reac­ti­on’ clip omdat ik benieuwd was hoe iemand zo’n eer­ste erva­ring met Pink Floyd zou onder­gaan. En graag naar muziek van Pink Floyd luister.

Het was heel even grap­pig om te zien hoe de per­soon in kwes­tie hoe­ge­naamd van niets wist en op de juis­te momen­ten ‘oeh’ en ‘ah’ riep. Even, omdat het over­dre­ve­ne er van­af spat­te. Want ik kon me niet aan de indruk ont­trek­ken dat het weer een zoveel­ste hype was (die waar­schijn­lijk al lang aan de gang is, maar meest­al mis ik zoiets) gezien de stroom aan iden­tie­ke clips die you­tu­be aan mij liet zien. Met ieder hon­der­dui­zen­den tot soms wel mil­joe­nen weer­ga­ven en in de com­men­taar­sec­tie vele dui­zen­den reac­ties. Een won­der­baar­lijk fenomeen.