20211101

Dodenherdenking

Ik ont­vang een out of offi­ce bericht van een Duit­se col­le­ga. Reden: Aller­hei­li­gen. Een dag die ik vaak ver­war met Aller­zie­len. Dat is mor­gen pas. Het verschil? 

Aller­hei­li­gen is een chris­te­lij­ke feest­dag — jaar­lijks op 1 novem­ber — waar­op alle hei­li­gen (ruim hon­derd­dui­zend) van de rooms-katho­lie­ke kerk geza­men­lijk wor­den ver­eerd en herdacht.

Aller­zie­len is de dag waar­op in de rooms-katho­lie­ke kerk alle gelo­vi­ge zie­len van gestor­ve­nen wor­den her­dacht. Het feest wordt sinds de twaalf­de eeuw op 2 novem­ber gevierd op de dag na Allerheiligen. 

Van­daag is de geboor­te­dag van een col­le­ga op mijn afde­ling die ik erg hoog heb zit­ten. In janu­a­ri 2020 ging hij met ziek­te­ver­lof. Voor een ope­ra­tie waar­door hij een klei­ne maand uit de run­ning zou zijn. Dat liep anders. Het duur­de tot na de zomer van dat­zelf­de jaar, tij­dens een peri­o­de dat de lock­down iets­jes los­ge­la­ten werd voor­dat ik hem weer zag. Niet op kan­toor maar in een res­tau­rant voor een lunch­af­spraak na een zoveel­ste behan­de­ling in het zie­ken­huis. Wat ik toen niet wist is dat het de laat­ste keer zou zijn dat ik hem zou ontmoeten.

In sep­tem­ber van dit jaar is hij komen te over­lij­den. We scheel­den slechts een maand in leef­tijd. Ter­wijl ik mijn geboor­te­dag vier­de zat er tus­sen de ver­jaars­kaar­ten ook een overlijdensbericht. 

Van­daag vier ik zijn ver­jaar­dag. Mor­gen her­denk ik zijn heengaan.