20211105

Gaat er iets veranderen bij de opleiding Cultuurwetenschappen aan de OU?

Om con­tact te onder­hou­den met stu­den­ten die dezelf­de modu­les vol­gen aan de OU als waar ik me voor heb inge­schre­ven ga ik bij­na dage­lijks naar het dis­cus­sie­fo­rum om te lezen waar­over er zoal gedis­cus­si­eerd wordt. Logi­scher­wijs beperkt dat zich voor­na­me­lijk tot het onder­werp van de betref­fen­de modu­le en daar­aan ver­wan­te zaken zoals de voor­be­rei­ding voor een ten­ta­men of de orga­ni­sa­tie rond­om een studiedag. 

Er is ech­ter ook een groep stu­den­ten OU Cul­tuur­we­ten­schap­pen actief op het Dis­cord plat­form. Niet lang gele­den kreeg ik daar­voor een uit­no­di­ging. De opzet van de diver­se chat­ka­na­len is qua inde­ling gelijk­ge­trok­ken met die van de oplei­ding zelf, maar daar­naast zijn er ook kana­len met voor zich­zelf spre­ken­de namen als ‘wel­kom’, ‘voor­stel­len’ en ‘gekeu­vel’.

In die laat­ste kwam onlangs een ter­loop­se gemaak­te opmer­king voor­bij dat de pro­pe­deu­se per 1 sep­tem­ber 2022 een geheel ande­re invul­ling krijgt. Dat zorg­de natuur­lijk met­een voor een hoop onrust bin­nen de Dis­cord-gemeen­schap en de geruch­ten­ma­chi­ne ging nave­nant op vol­le toe­ren draai­en wat alle­maal niet hielp om de gemoe­de­ren te bedaren. 

Nu enke­le weken later komt er beet­je bij beet­je meer infor­ma­tie naar bui­ten. Helaas nog steeds niet via de offi­ci­ë­le kana­len. Het zijn voor­al de docen­ten die wat ze zelf te weten zijn geko­men door­ge­ven tij­dens stu­die­bij­een­kom­sten. Wat leidt tot een gefrag­men­teerd beeld van wat ons te wach­ten staat en waar spe­cu­la­tie nog steeds de over­hand heeft.

Deze avond ver­scheen de vol­gen­de upda­te van een mede­stu­dent, ook weer opge­te­kend tij­dens een studiebijeenkomst:

Het zit als volgt: het minis­te­rie bepaalt eens in de zoveel jaar de koers die een uni­ver­si­teit moet vol­gen, de opdracht die ze krijgt. Vijf jaar gele­den was die opdracht dat de OU moest aan­slui­ten op en voor­zien in de behoef­te van stu­den­ten die een vol­le­di­ge bache­lor of mas­ter wil­den vol­gen (de 2e kans stu­den­ten). Van­daar dat het nu erg gericht is op een hele bache­lor. De nieu­we eis van­uit de over­heid is dat de OU moet aan­slui­ten op maat­schap­pe­lij­ke ont­wik­ke­lin­gen. Naast deze eis speelt voor de OU ook mee dat er een terug­loop in het aan­tal stu­den­ten is en hopen ze met deze nieu­we opzet meer stu­den­ten te krij­gen die bij­voor­beeld wer­ken.
Con­creet bete­kent dit dat de pro­pe­deu­se met ingang van vol­gend jaar wordt opge­deeld in vier ‘rich­tin­gen’ die dus over­een­kom­sten heb­ben met maat­schap­pe­lij­ke the­ma’s. Als ik het me goed her­in­ner is het als volgt: 1. inclu­si­vi­teit en diver­si­teit (gen­der, kolo­ni­a­lis­me, BLM); 2. gezond­heid (geschie­de­nis daar­van o.a.); 3. media en cul­tuur; 4. nog iets met tech­niek. Die vier thema’s wor­den aan­ge­bo­den in blok­ken van elk 15EC. De inlei­din­gen in de (kunst)geschiedenis / let­ter­kun­de / filo­so­fie ver­dwij­nen dus komend stu­die­jaar even­als de rich­tin­gen voor de bache­lor. Van­af stu­die­jaar 2023/2024 ver­an­dert er ook een hoop voor de 2e jaars vak­ken en het jaar daar­op voor de 3e jaars vakken.

Opnieuw leidt het tot veel vra­gen op het Dis­cord-forum. Tege­lij­ker­tijd wor­den de con­tou­ren van de geschets­te ver­an­de­ring en het waar­om erach­ter wel iets dui­de­lij­ker. De belang­rijk­ste vraag is natuur­lijk waar­om de OU zo lang wacht met het naar bui­ten bren­gen van infor­ma­tie om zo’n ingrij­pen­de ver­an­de­ring te mana­gen. Tij­di­ge en hel­de­re com­mu­ni­ca­tie is de sleu­tel voor beter begrip en accep­ta­tie. In de nieuws­brie­ven van deze week werd er niet over gerept en ook op de web­si­te van de OU is niets te vin­den. Vreemd.