20211106

foto uit eigen collectie

De komen­de week heb ik vakan­tie. Om dat te vie­ren werd er deze och­tend rond 7 uur een con­tai­ner bezorgd. De bedoe­ling is dat aan het eind van mijn vakan­tie, ofte­wel vol­gend week­end, deze con­tai­ner gevuld is met tuin­aar­de. Het idee is dat ik die tuin­aar­de met een spa­de ga uit­gra­ven ach­ter op ons per­ceel en met de krui­wa­gen naar de con­tai­ner breng. Zodat ver­vol­gens met wor­tel­doek en grind het uit­ge­gra­ven stuk kan wor­den opge­vuld. Een zoveel­ste stap naar onze tuin iets onder­houds­vrien­de­lij­ker te maken.

foto uit eigen collectie

Aan het eind van de mid­dag had ik een rede­lijk stuk afge­gra­ven. Maar wat op de foto iets min­der goed te zien is, is dat de groe­ne strook aan de rech­ter­kant waar ik nog aan de slag moet hoger is dan de rest. Daar ligt flink wat zand dat ik bij een vori­ge keer gra­ven (voor de tegels ver­der­op nog net zicht­baar) daar gemaks­hal­ve naar toe had ver­plaatst. Als ik door­re­ken op basis van wat ik van­daag in onge­veer drie uur heb gedaan, ben ik nog wel even bezig de rest van de week. Op basis van vier uur per dag zou ik het net moe­ten red­den. Ik weet wat me te doen staat in mijn ‘vakan­tie’.

foto uit eigen collectie

Bij de buren viel me op dat er een nieuw paard­je of pony in de wei stond. Tus­sen de tak­ken door zag ik hem/haar af en toe wat dich­ter bij het hek staan om nieuws­gie­rig een blik te wer­pen op wat ik aan het doen was. Maar zodra ik wat dich­ter­bij kwam deins­de hij/zij terug. We moe­ten nog een beet­je aan elkaar wennen.