20211109

[foto uit eigen collectie]

De con­tai­ner is vol. Snel­ler dan ik ver­wacht had met alle ande­re klus­sen tus­sen­door. Nu zou je den­ken, klus geklaard en laat de vakan­tie maar begin­nen! Was het maar waar. Helaas is de plek ach­ter pas voor iets meer dan de helft afge­gra­ven. Dus moet de con­tai­ner opge­haald en geleegd wor­den voor­dat ik ver­der kan. Ergens hoop­te ik dat dit mini­maal een dag of twee zou gaan duren zodat ik wat rus­tig aan kan doen met een kop­je kof­fie en een goed boek. Deze avond werd er ech­ter al een nieu­we con­tai­ner bezorgd. Jippie…

[foto uit eigen collectie]

Toen ik mijn auto aan de kant wil­de zet­ten voor het ver­van­gen van de con­tai­ners bleek de accu leeg te zijn. Ten­min­ste, dat is de eer­ste dia­gno­se die ik zelf als leek kon ver­zin­nen. Met niet al te veel moei­te luk­te het mij om de auto aan de kant te duwen. Mor­gen maar eens kij­ken of ik ‘m met start­ka­bels aan de praat krijg. 

De rest van de dag ging op aan koken (sinds de eer­ste lock­down ben ik wat vaker gaan koken) en stu­die. Het is nog steeds dood­stil qua com­mu­ni­ca­tie van­uit de OU over de voor­ge­no­men wij­zi­gin­gen in de cur­sus­op­zet van Cul­tuur­we­ten­schap­pen, dus voor­lo­pig volg ik trouw het hui­di­ge pro­pe­deu­se-sche­ma. Momen­teel ben ik bezig met het hoofd­stuk ‘De staat in opmars (vijf­tien­de — zeven­tien­de eeuw)’ geschre­ven door Maar­ten Prak.

In de inlei­ding wordt ver­meld dat met de opkomst van de zoge­naam­de New Monar­chs in de vijf­tien­de en zes­tien­de eeuw er weer ‘eni­ge teke­ning [begon] te komen in de staat­kun­di­ge ont­wik­ke­ling van Euro­pa’ na een eeu­wen­lang duren­de cha­os sinds de val van het Romein­se rijk. Er wordt ech­ter op gewe­zen dat dit geschied­ver­haal door recent onder­zoek (let wel, de bun­del waar dit hoofd­stuk onder­deel van is dateert ook alweer uit 2006) van nuan­ces is voor­zien. Zo zijn er alter­na­tie­ve ‘rou­tes’ van deze ‘konink­lij­ke weg’ te onder­schei­den en is er veel meer aan­dacht geko­men voor de inter­na­ti­o­na­le betrek­kin­gen tus­sen de Euro­pe­se staten.