20211110

De ene accu is de andere niet

Ik heb het hier wel eens ooit eer­der geschre­ven, maar ik ben dus zo iemand die eerst de gebruiks­aan­wij­zing leest voor­dat ik aan een klus begin. Zo ook van­och­tend met het opla­den van de accu van mijn Ford Ka met behulp van start­ka­bels. Want ik ging er gemaks­hal­ve van­uit dat dat het euvel was waar­om de auto nog steeds niet wil­de star­ten. Natuur­lijk ken­de ik het basis­prin­ci­pe van plus op plus en min op min aan­slui­ten, waar­bij de rode kabel op plus moest en de zwar­te op min. 

Aller­eerst duw­de ik de Ka naar een plek waar ik de C‑Max ernaast kon par­ke­ren en open­de bij bei­de auto’s de motor­kap. In de hand­lei­ding van de C‑Max stond geschre­ven dat ik de plus van de vol­le accu moest aan­slui­ten op de plus van de lege accu. Tot zover had ik het goed. En dan ver­vol­gens de min van de vol­le accu op de mas­sa van de lege accu. De mas­sa? Ik vroeg me af wat dat nu weer was. Het sche­ma­tisch teke­nin­ge­tje gaf geen inzicht waar die mas­sa gevon­den kon wor­den, maar in ieder geval niet op de accu zelf.

Dan maar de hand­lei­ding van de Ka erbij geno­men. Het­zelf­de ver­haal maar nu met twee afbeel­din­gen erbij. Afhan­ke­lijk van de ver­sie auto/accu kon de mas­sa ergens anders gevon­den wor­den. In mijn geval was het een kabel die voor­langs de accu liep. Zie de teke­ning en het gele pijl­tje hieronder.

Accu Ford Ka, foto uit eigen collectie

Ik vroeg me af waar­om de kabel niet gewoon op de min aan­ge­slo­ten kon wor­den. Aan het twij­fe­len gebracht zocht ik hulp op inter­net. De film­pjes die ik voor­bij zag komen gaven alle­maal aan dat min op min moest. Zou ik de hand­lei­ding kun­nen nege­ren? Wat kon er mis gaan? Nou, niet veel. Want toen ik aan de slag wil­de gaan met de start­ka­bels kon ik ze ner­gens vin­den. Navraag bij Inge leer­de dat we nieu­we had­den moe­ten kopen omdat de vori­ge set een breuk had en al weg was gegooid.

Bij de auto­ma­te­ri­al­han­del kocht ik een nieu­we set. De laat­ste die ze op voor­raad had­den. Met de iet­wat kou­de­re nach­ten van de afge­lo­pen week bleek ik niet de eni­ge te zijn die een auto had die daar niet goed mee om kon gaan. Voor de zeker­heid vroeg ik om zijn advies. Gewoon min op min. Tevre­den reed ik terug naar huis, par­keer­de de C‑Max opnieuw naast de Ka en pak­te de start­ka­bels erbij om de plus op de plus aan te slui­ten. Daar­na de min op de min. Alleen waar zat de min bij de C‑Max?

Accu Ford C‑Max, foto uit eigen collectie

Ik had dan wel de plus aan­ge­slo­ten, dui­de­lijk­her­ken­baar aan het + teken, maar hoe ik ook zocht een — teken of aan­slui­ting was niet te vin­den op de accu. Al met al ging me die klus nu toch wel heel veel tijd kos­ten op deze manier. Opnieuw zocht ik mijn toe­vlucht tot inter­net toen de hand­lei­ding geen uit­sluit­sel gaf. Daar zag ik geluk­kig een film­pje met een Ford waar de min aan­slui­ting tegen de zij­kant van de motor­kap zat. Op de foto hier­bo­ven rechts bui­ten beeld. Niet dat er een — teken op stond, maar ik nam de gok en het werkte.

Vier uur later was de accu weer leeg toen ik een bood­schap wil­de gaan doen. Mor­gen maar eens de gara­ge bel­len nadat ik de zomer­ban­den heb laten wis­se­len voor win­ter­ban­den. Waar­voor ik natuur­lijk eerst weer het ritu­eel met de start­ka­bels moet ondergaan.