20211112

Een rust­dag. Die gaf ik mij­zelf cadeau deze laat­ste dag van mijn week­je vakan­tie. De bat­te­rij opla­den alvo­rens ik komend week­end (mor­gen dus) ver­der ga met de tuin­k­lus­sen. En wat deed ik zoal van­daag op die rust­dag? Stu­de­ren voor­na­me­lijk. Op m’n gemak de res­te­re­ren­de (als­ook de niet-ver­plich­te) hoofd­stuk­ken uit de bun­del en gere­la­teer­de lite­ra­tuur lezen van Inlei­ding cul­tuur­ge­schie­de­nis 1. In een luie stoel met een kan kof­fie ernaast. En omdat het weer ’s mid­dags voor de tijd van het jaar prach­tig was ook nog een tijd­je bui­ten geze­ten met Anna Kare­ni­na. Dat was het wel. Daar­na uit­ge­breid de tijd geno­men om een lek­ke­re maal­tijd te berei­den. De dag werd ver­pest door de aan­kon­di­ging van nieu­we coro­na­re­stric­ties. Maar goed­ge­maakt door een afle­ve­ring van Vroe­ge Vogels. Voor­al het item over het zoe­ken naar fos­sie­len in de bin­nen­stad van Utrecht. Met als toe­tje het uit­stap­je naar de Dom­to­ren waar op 80 meter hoog­te via de stei­gers aan de bui­ten­kant de afdruk­ken van schelp­die­ren zicht­baar waren op de gebruik­te ste­nen. Heel bij­zon­der. De avond afge­slo­ten met muziek en een drank­je. Thuis.