Bachelopleiding Algemene cultuurwetenschappen gaat op de schop

Ik had ‘m al eer­der deze week in mijn mail­box gezien: de nieuws­brief van de OU waar­in een eer­ste uit­leg werd gege­ven van de ver­nieuw­de bacheloro­p­lei­ding Alge­me­ne cul­tuur­we­ten­schap­pen. Van­daag had ik tijd om me er ver­der in te ver­die­pen. De wij­zi­gin­gen voor het komen­de stu­die­jaar met als start sep­tem­ber 2022 betref­fen voor­na­me­lijk de pro­pe­deu­se. En laat ik daar nu juist vol­op mee bezig zijn. Moet ik me zor­gen maken?

Voor­dat ik daar wat meer infor­ma­tie over geef deel ik hier aller­eerst de inlei­ding van de nieuws­brief die de ach­ter­grond beschrijft van de reden waar­om deze koers­wij­zi­ging nodig is:

We moe­ten het over cul­tuur heb­ben. Kijk maar naar de meest bran­den­de vraag­stuk­ken in het hui­di­ge publie­ke debat, zoals die rond diver­si­teit en inclu­sie, digi­ta­li­se­ring, gezond­heid en zorg, kunst­ma­ti­ge intel­li­gen­tie of duur­za­me ont­wik­ke­ling. Dat al deze vraag­stuk­ken een ste­vi­ge cul­tu­re­le dimen­sie heb­ben, wordt tegen­woor­dig breed onder­kend. Dit heeft geleid tot een groei­end bewust­zijn dat cul­tuur geen luxe is, maar essen­ti­eel en cru­ci­aal in alle domei­nen van de samen­le­ving. Oplos­sin­gen voor de com­plexe uit­da­gin­gen waar we als maat­schap­pij voor staan, zijn alleen goe­de oplos­sin­gen wan­neer de cul­tu­re­le dimen­sies ervan goed zijn door­dacht en mee­ge­no­men. Meer dan ooit heeft de samen­le­ving nood aan goed getrain­de cul­tuur­spe­ci­a­lis­ten. Zij moe­ten niet alleen thuis zijn op de ter­rei­nen van geschie­de­nis, filo­so­fie, kunst, lite­ra­tuur en media, maar deze kun­nen ver­bin­den met ande­re ken­nis­do­mei­nen en kun­nen bij­dra­gen aan cul­tu­reel geïn­spi­reer­de oplos­sin­gen voor de pro­ble­men van nu.

Gezien het boven­staan­de is de con­clu­sie dat de bacheloro­p­lei­ding op de schop moet. Of ik het daar­mee eens ben, of dat ik de logi­ca wel of niet kan vol­gen doet er niet zoveel toe. Het gaat gebeu­ren. Van­af sep­tem­ber 2022 wordt een com­pleet nieu­we pro­pe­deu­se aan­ge­bo­den die er als volgt uit­ziet (waar­bij de EC staat voor de te beha­len studiepunten):

Nog steeds is de insteek dat er 60 stu­die­pun­ten behaald die­nen te wor­den. Daar­van heb ik er in de hui­di­ge opzet al 30 gehaald, die ook behou­den zul­len blij­ven. Momen­teel sta ik inge­schre­ven voor twee inlei­den­de cur­sus­sen Cul­tuur­ge­schie­de­nis die recht geven op totaal 10 pun­ten. Begin vol­gend jaar is het de bedoe­ling dat ik met de inlei­den­de cur­sus­sen Filo­so­fie ga star­ten. Ook die geven recht op 10 punten. 

Wat me dan nog rest in de hui­di­ge opzet is dat ik de cur­sus­sen Ame­ri­ca­na en Aca­de­misch schrij­ven moet afron­den. Voor de cur­sus Ame­ri­ca­na kan ik me nog net in augus­tus 2022 inschrij­ven, en de cur­sus Aca­de­misch schrij­ven wordt ook in de nieu­we opzet aangeboden.

Het lijkt er dus op dat indien ik op sche­ma blijf de pro­pe­deu­se vol­gens oor­spron­ke­lijk plan kan afma­ken. Van de nieu­we cur­sus­sen die aan­ge­bo­den wor­den zijn de zoge­naam­de Metho­de­cur­sus­sen ver­ge­lijk­baar met de inlei­den­de cur­sus­sen van dezelf­de dis­ci­pli­ne in de hui­di­ge opzet. Alleen de Por­taal­cur­sus­sen wij­ken af. Daar­van kun je er even­tu­eel een aan­tal vol­gen tij­dens de post­pro­pe­deu­se als het past of nodig is in de ver­de­re stu­die­rich­ting bin­nen Cultuurwetenschappen.

Dit is wat ik er voor­lo­pig van begrijp. Belang­rijk is dat ik mijn hui­di­ge plan­ning kan blij­ven vol­gen. Natuur­lijk zul­len er regel­ma­tig nieuws­brie­ven blij­ven ver­schij­nen die ver­der ingaan op de wij­zi­gin­gen en er is ook al een uit­ge­brei­de FAQ beschik­baar. Mocht ik als­nog wegens voort­schrij­dend inzicht con­clu­de­ren dat ik wel dege­lijk mijn plan­ning moet aan­pas­sen dan zul je dat te zij­ner tijd hier wel lezen. 

Nu ver­der met ancien régime. Op 11 decem­ber staat een stu­die­dag gepland en daar wil ik goed voor­be­reid naar toe.