Maandag, 27 december 2021

Der­de kerst­dag. Ik heb deze week vakan­tie. Wel elke och­tend een rap­port draai­en en ver­stu­ren met daar­in een over­zicht van even­tu­e­le nieu­we orders voor ons con­so­li­da­tie­ma­ga­zijn in Ede. 

De rest van de och­tend aan de stu­die. Het plan is om voor Inlei­ding cul­tuur­ge­schie­de­nis 1 deze week alle ver­plich­te stof samen te vat­ten. Nog twee hoofd­stuk­ken te gaan.

Op 2 janu­a­ri komt het onder­werp beschik­baar voor de lite­ra­tuur­op­dracht. Niet een essay schrij­ven, maar een lite­ra­tuur­lijst samen­stel­len die moet vol­doen aan de juis­te bibli­o­gra­fi­sche con­ven­ties. Hier­voor heb­ben we twee weken de tijd. Op 1 febru­a­ri volgt een afslui­tend ten­ta­men met meer­keu­ze vragen.

Inmid­dels heb ik ook het stu­die­ma­te­ri­aal al een tijd­je bin­nen voor Inlei­ding cul­tuur­ge­schie­de­nis 2. Er staat een eer­ste vir­tu­e­le bij­een­komst gepland voor zater­dag 8 janu­a­ri, en daar­voor wil ik in ieder geval de inlei­ding en cur­sus­struc­tuur alvast doornemen.

Boven­dien kreeg ik van­daag de beves­ti­ging van inschrij­ving bin­nen voor Inlei­ding filo­so­fie 1. Deze cur­sus heeft een vast start­mo­ment, en wel op 7 febru­a­ri. Ook hier­voor moet ik me tij­dig gaan voorbereiden.

Kort­om, voor wat betreft de stu­die hoef ik me de komen­de tijd niet te vervelen.

In de mid­dag heb ik des­al­niet­te­min de stu­die­boe­ken opzij gelegd en heb wat klus­jes rond­om huis opge­pakt. Het meest tijd­ro­ven­de was het ver­bran­den van oude papie­ren met pri­vé­ge­ge­vens van ver­schil­len­de fami­lie­le­den die ons de afge­lo­pen jaren zijn ont­val­len. We had­den dat papier al die tijd op zol­der staan maar nu zijn we dan ein­de­lijk begon­nen met het uit­zoe­ken, weg­gooi­en en ver­bran­den ervan. 

Na de avond­maal­tijd samen met Inge was tv geke­ken en de rest van de avond tijd­schrif­ten door­ge­bla­derd en muziek geluis­terd. Het ultie­me vakantiegevoel.