Zaterdag, 1 januari 2022

Gesla­pen tot negen uur in de och­tend. Voor mij onge­kend. Ik had het nodig schijn­baar. Niet dat ik me heel veel beter voel­de dan gis­ter. Het koort­si­ge gevoel en de spier­pijn waren nog aan­we­zig. Geluk­kig was de hoofd­pijn wel ver­dwe­nen. Daar­door kon ik in ieder geval weer lang­zaam­aan ver­der met de studie. 

Het is me gelukt de laat­ste hoofd­stuk­ken uit de rea­der voor Inlei­ding cul­tuur­ge­schie­de­nis 1 door te lezen en samen te vat­ten. Voor­al het hoofd­stuk Rede en open­ba­ring in de Ver­lich­ting door Jan Wim Buis­man was taai. Het gaat in op de ver­schil­len­de manie­ren waar­op de idee­ën van de Ver­lich­ting hun uit­wer­king heb­ben gehad op het reli­gi­eu­ze den­ken. Te onder­schei­den val­len de vol­gen­de vari­an­ten: deïs­me, mode­ra­te Enligh­ten­ment, fysi­co­the­o­lo­gie, katho­li­sche Auf­klä­rung en pro­tes­tant­se Verlichting. 

Mor­gen kan ik dan het huis­werk doen voor de vir­tu­e­le bij­een­komst van Inlei­ding cul­tuur­ge­schie­de­nis 2 die gepland staat op zater­dag 8 janu­a­ri. Deze bij­een­komst valt pre­cies mid­den in de twee weken die we heb­ben voor de uit­wer­king van de lite­ra­tuur­op­dracht die behoort bij Inlei­ding cul­tuur­ge­schie­de­nis 1, en die we mor­gen­avond kun­nen downloaden.

In de namid­dag heb­ben we ons bezig­ge­hou­den met huis­hou­de­lij­ke klus­jes. Daar­na ben ik aan de slag gegaan met een recept voor een vis­gra­tin. Tij­dens het eten heb­ben we de oud­jaars­con­fe­ren­ce van Peter Pan­ne­koek terug­ge­ke­ken. Nog wat gele­zen en weer op tijd naar bed. Hope­lijk mor­gen hele­maal fit.


0