Zaterdag, 1 januari 2022

Gesla­pen tot negen uur in de och­tend. Voor mij onge­kend. Ik had het nodig schijn­baar. Niet dat ik me heel veel beter voel­de dan gis­ter. Het koort­si­ge gevoel en de spier­pijn waren nog aan­we­zig. Geluk­kig was de hoofd­pijn wel ver­dwe­nen. Daar­door kon ik in ieder geval weer lang­zaam­aan ver­der met de stu­die. Maar heel eer­lijk gezegd had ik lie­ver net als Sep de poes een don­ker plek­je opge­zocht om ver­der te slapen.

Uit­ein­de­lijk is het toch gelukt de laat­ste hoofd­stuk­ken uit de rea­der voor Inlei­ding cul­tuur­ge­schie­de­nis 1 door te lezen en samen te vat­ten. Voor­al het hoofd­stuk Rede en open­ba­ring in de Ver­lich­ting door Jan Wim Buis­man was taai. Het gaat in op de ver­schil­len­de manie­ren waar­op de idee­ën van de Ver­lich­ting hun uit­wer­king heb­ben gehad op het reli­gi­eu­ze den­ken. Te onder­schei­den val­len de vol­gen­de vari­an­ten: deïs­me, mode­ra­te Enligh­ten­ment, fysi­co­the­o­lo­gie, katho­li­sche Auf­klä­rung en pro­tes­tant­se Verlichting. 

Mor­gen kan ik dan het huis­werk doen voor de vir­tu­e­le bij­een­komst van Inlei­ding cul­tuur­ge­schie­de­nis 2 die gepland staat op zater­dag 8 janu­a­ri. Deze bij­een­komst valt pre­cies mid­den in de twee weken die we heb­ben voor de uit­wer­king van de lite­ra­tuur­op­dracht die behoort bij Inlei­ding cul­tuur­ge­schie­de­nis 1, en die we mor­gen­avond kun­nen downloaden.

In de namid­dag heb­ben we ons bezig­ge­hou­den met huis­hou­de­lij­ke klus­jes. Daar­na ben ik aan de slag gegaan met een recept voor een vis­gra­tin. Tij­dens het eten heb­ben we de oud­jaars­con­fe­ren­ce van Peter Pan­ne­koek terug­ge­ke­ken. Nog wat gele­zen en weer op tijd naar bed. Hope­lijk mor­gen hele­maal fit.

Gene­sis — 5

De stam­boom van Adam, en van Eva die ver­der niet genoemd wordt

Een lijst van Adams nako­me­lin­gen. Wat mij betreft is het ook een lijst van nako­me­lin­gen van Eva, doch zij wordt niet genoemd. Ook alle nako­me­lin­gen die voor­bij komen en benoemd wor­den zijn alleen maar man­nen. De lijst begint met Adam die in zijn 130ste levens­jaar (hij wordt uit­ein­de­lijk 800 jaar, en die hoge leef­tijd zien we bij alle nako­me­lin­gen in de lijst) ver­blijd wordt met de geboor­te van Set. 

Zoals we in Gene­sis 4 heb­ben kun­nen lezen was dat zijn der­de zoon. Daar valt ook te lezen dat Eva hem Set noem­de, ‘want,’ zei ze, ‘God heeft mij in de plaats van Abel, die door Kaïn is gedood, een ander kind gege­ven.’ Nu staat er dat Adam een zoon ver­wek­te ‘die op hem leek, die zijn even­beeld was. Hij noem­de hem Set.’

De opsom­ming gaat in een vast patroon:

Toen x zus en zoveel jaar was, ver­wek­te hij y. Na de geboor­te van y leef­de x nog zus en zoveel jaar. Hij ver­wek­te zonen en doch­ters. In totaal leef­de hij zus en zoveel jaar. Daar­na stierf hij.

Behal­ve in het geval van Henoch, zoon van Jered. Daar is iets spe­ci­aals mee aan de hand:

Toen Henoch 65 jaar was, ver­wek­te hij Metus­e­lach. Na de geboor­te van Metus­e­lach leef­de Henoch nog 300 jaar, in nau­we ver­bon­den­heid met God. Hij ver­wek­te zonen en doch­ters. In totaal leef­de hij 365 jaar. Henoch leef­de in nau­we ver­bon­den­heid met God; aan zijn leven kwam een ein­de door­dat God hem wegnam.

Henoch die ten hemel vaart uit Figu­res de la Bible (1728), Gerard Hoet (1648–1733)

Als laat­ste in de opsom­ming wordt Noach genoemd. Hij is de zoon van Lamech. ‘Deze zoon,’ zei hij, ‘zal ons troost geven voor het wer­ken en zwoe­gen dat ons deel is omdat de HEER het akker­land heeft ver­vloekt.’ Dat was name­lijk de vloek die God had uit­ge­spro­ken over Adam en zijn nako­me­lin­gen bij de ver­ban­ning uit het paradijs.

Omdat ik tij­dens de stu­die Alge­me­ne cul­tuur­we­ten­schap­pen regel­ma­tig merk dat eni­ge bij­bel­ken­nis wel han­dig is, ben ik maar weer eens met dit ‘boek der boe­ken’ begonnen.

    Geef een antwoord