Woensdag, 5 januari 2022

Toen ik van­och­tend wak­ker werd wil­de ik met een fer­me klap de wek­ker uit­scha­ke­len. Een ste­ken­de pijn in mijn rug maak­te dat ech­ter onmo­ge­lijk. Met­een wist ik weer wat er enke­le uren eer­der gebeurd was. Mid­den in de nacht wil­de ik me iets te enthou­si­ast van mijn ene op mijn ande­re zij draai­en. Met­een schoot het weer in mijn rug. Terug bij af. 

Opstaan ging dus weder­om moei­zaam. Toch ging het daar­na de goe­de kant op. Met vol­doen­de bewe­ging tij­dens en tus­sen de calls trok de pijn gelei­de­lijk weg uit mijn rug. Aan het eind van de werk­dag over­woog ik zelfs even om een rond­je te gaan hard­lo­pen. Wijs als ik ben… hield ik het bij wandelen.

In de avond ver­der met de lite­ra­tuur­op­dracht. Omdat het een indi­vi­du­e­le ten­ta­men­op­dracht betreft waar­bij we geacht wor­den onder­ling niet te cor­res­pon­de­ren of samen te wer­ken, laat ik hier ook de details ach­ter­we­ge voor wat betreft de vor­de­ring die ik maak. Zodra ik mijn opdracht heb inge­le­verd en de dead­line is ver­stre­ken kom ik er wel op terug. Voor nu kan ik vol­staan met te zeg­gen dat het veel tijd kost. Niet alle zoek­ma­chi­nes zijn even gebruiks­vrien­de­lijk en/of snel. 

Ik heb ook nog wat moe­ten sleu­te­len aan de web­si­te van Inge. Die had een ser­ver error. Het had te maken met een auto­ma­ti­sche PHP ver­sie upgra­de. Waar­schijn­lijk is ofwel het the­ma en/of een plu­gin nog niet PHP 8.0 geschikt. Geluk­kig kon de ver­sie terug­ge­zet wor­den naar 7.4, waar­na de site weer bereik­baar was. Nu heb ik tot novem­ber dit jaar de tijd om na te gaan wat er moet gebeu­ren om de zowel de site van Inge als die van mij PHP 8.0 geschikt te maken, want dan gaat de upgra­de onher­roe­pe­lijk plaatsvinden. 


0