Alle zonen van de zonen van de zonen van Noach — Genesis 10

Omdat ik tij­dens de stu­die Alge­me­ne cul­tuur­we­ten­schap­pen regel­ma­tig merk dat eni­ge bij­bel­ken­nis wel han­dig is, ben ik maar weer eens met dit ‘boek der boe­ken’ begonnen.

Gene­sis 10

Het is weer tijd voor een stam­boom­on­der­zoek. Dit­maal krij­gen we alle nako­me­lin­gen van de drie zonen van Noach opge­somd. Aller­eerst pas­se­ren de zonen van Jafet, dan van Cham en als laat­ste van Sem. En ja, zonen. Ook nu is de focus opnieuw alleen op het man­ne­lij­ke nageslacht.

OT-kaart uit eer­ste geprin­te ver­sie (1472) van de Ety­mo­lo­gi­a­rum libri vigin­ti, door Isidorus van Sevil­la (560–636)

Op het nage­slacht van Jafet wordt niet diep inge­gaan. Van hen stam­men de men­sen af die in de kust­ge­bie­den gaan wonen.

De mees­te woor­den wor­den besteed aan het nage­slacht van Cham. Naast Kanaän (zie de vloek van Noach) was daar ook Kus, die op zijn beurt een zoon genaamd Nim­rod kreeg. Hij zou de eer­ste macht­heb­ber op aar­de zijn geweest en een gewel­dig jager.

Als laat­ste wordt stil­ge­staan bij het nage­slacht van Sem. 

Op de OT-kaart valt te zien hoe de nako­me­lin­gen van Jafet, Cham en Sem zich ver­sprei­den over het con­ti­nent. Die van Sem in bevol­ken Azië, van Jafet in Euro­pa en van Cham in Afrika.


0