Donderdag, 6 januari 2022

Voor de eer­ste keer dit jaar naar kan­toor. Het had gevro­ren en ik moest de rui­ten schoon­ma­ken. Ook de eer­ste keer dit jaar. Tus­sen de mid­dag een rond­je gewan­deld met een col­le­ga. Op het bedrij­ven­ter­rein stond een voor­ma­lig mede­werk­ster van ons res­tau­rant die inmid­dels voor zich­zelf was begon­nen als zzp-er met een food­truck. Daar heb­ben we een hap­je gege­ten en wat bijgekletst. 

In de avond niet veel aan de stu­die gedaan. Er lagen wat ande­re admi­ni­stra­tie­ve klus­jes te wachten. 

Gis­ter laat op de avond kreeg ik een onver­wacht tele­foon­tje van mijn moe­der. Ze was wat in de war, maar geluk­kig kon ik haar gerust­stel­len. Van­daag kreeg ik te horen dat ze een paar uur later opnieuw gebeld had. Dit­maal naar haar jong­ste broer met dezelf­de vra­gen. Dit komt de laat­ste tijd wat vaker voor. Een veeg teken.

Gene­sis 10

Alle zonen van de zonen van de zonen van Noach

Het is weer tijd voor een stam­boom­on­der­zoek. Dit­maal krij­gen we alle nako­me­lin­gen van de drie zonen van Noach opge­somd. Aller­eerst pas­se­ren de zonen van Jafet, dan van Cham en als laat­ste van Sem. En ja, zonen. Ook nu is de focus opnieuw alleen op het man­ne­lij­ke nageslacht.

OT-kaart uit eer­ste geprin­te ver­sie (1472) van de Ety­mo­lo­gi­a­rum libri vigin­ti, door Isidorus van Sevil­la (560–636)

Op het nage­slacht van Jafet wordt niet diep inge­gaan. Van hen stam­men de men­sen af die in de kust­ge­bie­den gaan wonen.

De mees­te woor­den wor­den besteed aan het nage­slacht van Cham. Naast Kanaän (zie de vloek van Noach) was daar ook Kus, die op zijn beurt een zoon genaamd Nim­rod kreeg. Hij zou de eer­ste macht­heb­ber op aar­de zijn geweest en een gewel­dig jager.

Als laat­ste wordt stil­ge­staan bij het nage­slacht van Sem. 

Op de OT-kaart valt te zien hoe de nako­me­lin­gen van Jafet, Cham en Sem zich ver­sprei­den over het con­ti­nent. Die van Sem in bevol­ken Azië, van Jafet in Euro­pa en van Cham in Afrika.

Omdat ik tij­dens de stu­die Alge­me­ne cul­tuur­we­ten­schap­pen regel­ma­tig merk dat eni­ge bij­bel­ken­nis wel han­dig is, ben ik maar weer eens met dit ‘boek der boe­ken’ begonnen.