Vrijdag, 7 januari 2022

Het had een werk­dag als alle ande­re kun­nen zijn van­daag, ware het niet dat een team­lid aan­gaf ons te gaan ver­la­ten voor een baan bij een ande­re werk­ge­ver. De markt is er naar dat het aan­ste­ke­lijk werkt om eens rond te kij­ken of dat er aan je getrok­ken wordt. Alleen had­den we het in dit geval niet zien aan­ko­men. Toe­val­lig had­den we voor van­daag ook een inter­view staan voor een open posi­tie bin­nen ons team die nog niet inge­vuld was. De kan­di­daat was goed door de vori­ge ron­de geko­men en ook nu liet ze een goe­de indruk ach­ter. Een aan­bod gaat vol­gen­de week de deur uit. Wel moe­ten we met­een aan de slag om een vaca­tu­re te plaat­sen voor de posi­tie die bin­nen­kort vrij komt. Zo blij­ven we bezig en gaat het werk gewoon door. 

In de avond niet veel puf meer om te stu­de­ren. Ik gaf mezelf vrij­af. Met een sta­pel­tje tijd­schrif­ten, goeie muziek op de ach­ter­grond en een glas wijn heb ik het niet al te laat gemaakt. 


0