Studiebijeenkomst Inleiding cultuurgeschiedenis 2

Na het ont­bijt een aan­tal bood­schap­pen en klus­sen gedaan voor­dat om half elf de vir­tu­e­le stu­die­bij­een­komst van Inlei­ding cul­tuur­ge­schie­de­nis 2 van start ging. In het eer­ste gedeel­te werd uit­ge­legd hoe het hand­boek van Maar­ten Prak, de rea­der met arti­ke­len en de diver­se his­to­ri­sche bron­nen zich tot elkaar ver­hiel­den. Iede­re week is er een the­ma waar­voor we een hoofd­stuk uit het boek van Prak die­nen te bestu­de­ren. Ver­vol­gens is er een arti­kel in de rea­der die voor ver­die­ping zorgt, of een ander stand­punt inneemt dan Prak of een lacu­ne invult. En de his­to­ri­sche bron kan die­nen als voor­beeld bij de te bestu­de­ren tek­sten. Alle thema’s wer­den op deze manier op hoofd­lij­nen doorgenomen. 

Na de pau­ze werd er inge­gaan op de KAVV- en bronana­ly­se. Dit vormt ook de wij­ze van ten­ta­mi­ne­ring voor deze cur­sus. Bij een KAVV-ana­ly­se is het de bedoe­ling een weten­schap­pe­lijk his­to­risch arti­kel te ana­ly­se­ren. KAVV staat Kern­ci­taat, Argu­men­ta­tie, Vraag en Verband.

Voor de bronana­ly­se is het de bedoe­ling dat de his­to­ri­sche bron onder­wor­pen wordt aan een kri­tisch onder­zoek naar de waar­de en betrouw­baar­heid van de infor­ma­tie die deze ver­schaft. Dit doe je door een aan­tal aspec­ten nader te bekijken:

  1. Soort bron
  2. Com­mu­ni­ca­tie­ve context
  3. Posi­tie informant
  4. His­to­ri­sche con­text van de bron

In break­out-ses­sies kre­gen we de gele­gen­heid om zelf aan de slag te gaan en onze ana­ly­ti­sche vaar­dig­he­den in te zet­ten bij een arti­kel door Ari­ad­ne Sch­midt met als titel ‘Ont­bloot van alle win­sten?’ Armoe­de en over­le­vings­stra­te­gie­ën van gebro­ken gezin­nen in Hol­land, 1600–1800. Het ging met name over de ach­ter­ge­ble­ven echt­ge­no­tes van zee­lie­den die onder de vlag van de VOC waren afge­reisd rich­ting De Oost. De his­to­ri­sche bron die erbij hoor­de was een brief uit 1672 van een vrouw, in dit geval Mar­rit­je Teu­nis die haar echt­ge­noot Har­men Andriesz (onder­stuur­man in dienst van de VOC) in niet mis te ver­sta­ne woor­den drin­gend ver­zoekt geld aan haar over te maken zodat zij de schul­den die hij had gemaakt te kun­nen aflos­sen. Erg leuk om te doen en het leid­de tot gea­ni­meer­de gesprek­ken. De tijd vloog voorbij.

De paar uur die over­ble­ven voor­dat het don­ker werd gebruik­te ik om ver­der te gaan met het oprui­men van puin dat her en der opge­sta­peld ligt en waar we nog een week een con­tai­ner voor heb­ben staan om het te ver­za­me­len. ’s Avonds wat gewerkt aan de lite­ra­tuur­lijst en muziek geluis­terd. Mor­gen wil ik pro­be­ren de longlist voor de lite­ra­tuur­lijst com­pleet te heb­ben. Dan kan ik de komen­de week beste­den aan het inkor­ten van de lijst op basis van cri­te­ria zoals mini­maal 5 boe­ken, mini­maal 5 tijd­schrift­ar­ti­ke­len en mini­maal 5 bun­dels. Ook moet het weten­schap­pe­lijk gehal­te van de publi­ca­ties vol­doen­de zijn en moet de selec­tie van de uit­ein­de­lij­ke lijst even­wich­tig zijn. Ik ben dus nog wel even bezig. 


0