Woensdag, 12 januari 2022

Van­daag opnieuw naar kan­toor. Een mede­wer­ker in mijn team zou van­daag langs­ko­men omdat het zijn laat­ste werk­dag was. In ver­band met lang­lo­pen­de medi­sche klach­ten was in goed over­leg (en in lijn met het arbeids­recht) beslo­ten om het con­tract te beëin­di­gen. Van­we­ge de coro­na­re­stric­ties was het niet moge­lijk om een recep­tie of iets der­ge­lijks te orga­ni­se­ren. Dat pak­ken we op wan­neer de hore­ca weer open gaat. Deze och­tend had­den we in klein ver­band kof­fie met gebak en een goed gesprek over de tijd die we samen gewerkt heb­ben. Hope­lijk kun­nen we bin­nen­kort een bor­rel orga­ni­se­ren om met meer collega’s afscheid te nemen.

De rest van de dag was busi­ness as usu­al. Veel calls en daar­door bij­na de dead­line gemist voor een ver­plich­te trai­ning hoe voort­aan docu­men­ten te labe­len als publiek, intern, con­fi­den­ti­eel of ver­trou­we­lijk. In de avond­uren wat gele­zen. De lite­ra­tuur­lijst pak ik mor­gen­avond weer op. Vrij­dag heb ik een deel van de dag vrij­af geno­men om er ver­der aan te wer­ken. Hope­lijk lukt het me dan om de lijst af te krij­gen zodat ik de zater­dag en zon­dag hoog­uit de fou­ten eruit hoef te halen voor­dat ik de opdracht inle­ver. Want ik moet me zoet­jes aan gaan voor­be­rei­den voor het ten­ta­men op 2 februari.


0