Donderdag, 13 januari 2022

Thuis­werk­dag. De eer­ste mail die ik open­de infor­meer­de mij dat ik aan­ge­we­zen was om voor de Euro­pe­se afde­ling van ons bedrijfs­on­der­deel een Train de Trai­ner ses­sie te vol­gen over het lei­den van effec­tie­ve vir­tu­e­le teams. De bedoe­ling is ver­vol­gens dat ik die­zelf­de ses­sie ga geven aan de diver­se Euro­pe­se team­ma­na­gers die dat dan ook weer moe­ten gaan doen met hun eigen teams. Een soort van pira­mi­de­spel. Het vreem­de is alleen dat vori­ge week nog werd gevraagd voor vrij­wil­li­gers en dat ik nu aan­ge­we­zen ben zon­der dat ik me aan­ge­meld had. 

Van het plan om deze avond weer ver­der te wer­ken aan de lite­ra­tuur­lijst is niets geko­men. Ik was ver­ge­ten een tus­sen­tijds ver­slag te schrij­ven van de drie doe­len die ik mezelf gesteld had na een inten­sie­ve drie-daag­se trai­ning vorig jaar okto­ber. Dit ver­slag moest uiter­lijk deze week inge­stuurd wor­den voor de afron­den­de mee­ting die a.s. maan­dag gepland staat. Als ik het ver­slag niet inle­ver wordt de trai­ning als niet gevolgd beschouwd en moet ik ‘m opnieuw doen dit jaar. Dat lijkt me niet han­dig, van­daar deze avond toch maar de pri­o­ri­teit aan het ver­slag gegeven.


0