Vrijdag, 14 januari 2022

De auto is weer terug! Het ver­los­sen­de woord had­den we net voor kerst al door­ge­kre­gen. De oor­zaak van de lek­ken­de accu was gevon­den. Een kapot­te dyna­mo was de boos­doe­ner. Maar inmid­dels had het onder­zoek zoda­nig veel tijd in beslag geno­men dat de ver­plich­te APK keu­ring gedaan moest wor­den. Dus bleef mijn auto staan waar hij stond en was het afwach­ten gebla­zen of hij door de keu­ring zou komen. Dat is geluk­kig ook goed gegaan. Van­daag kon ik ‘m dan ein­de­lijk gaan opha­len. De reke­ning was pit­tig maar rede­lijk gezien de tijd en ener­gie die erin was gesto­ken om de auto gere­pa­reerd te krij­gen. Als het goed is kan ik er nog wel een aan­tal jaar mee vooruit.

Voor­dat het zover was had ik wel de och­tend van­uit huis gewerkt. Daar­na de auto opge­haald en de mid­dag en avond weer bezig geweest met de lite­ra­tuur­lijst. Het is erg bewer­ke­lijk en tijd­ro­vend. Hoe­wel het cate­go­ri­se­ren opschiet heb ik toch het gevoel dat ik mor­gen vol aan de bak moet om tij­dig klaar te zijn voor de dead­line van zon­dag­avond. Nog even afzien dus. Hoe­wel, met­een daar­na moet ik door met de stu­die voor het ten­ta­men op 1 febru­a­ri. Never a dull moment.


0