Zaterdag, 15 januari 2022

Vol­gens plan­ning zowat de hele dag aan de lite­ra­tuur­lijst gewerkt. Veel tijd zit in het stuk voor stuk in detail nagaan of een publi­ca­tie rele­vant genoeg is. De longlist van meer dan hon­der­vijf­tig publi­ca­ties heb ik weten terug te bren­gen naar vijf­tig. De ver­de­ling is op dit moment acht­en­twin­tig boe­ken, twaalf arti­ke­len in tijd­schrif­ten en tien arti­ke­len in bun­dels. De vol­gen­de stap die ik mor­gen­vroeg ga doen is het aan­tal terug bren­gen naar vijf­en­twin­tig stuks, waar­bij mini­maal vijf boe­ken, vijf arti­ke­len in tijd­schrif­ten en vijf arti­ke­len in bun­dels. Er moet een goe­de balans zijn tus­sen de diver­se deel­on­der­wer­pen, auteurs en datum van publi­ca­tie. Als laat­ste dan nog de lijst sor­te­ren op ach­ter­naam (eer­ste) auteur en vol­gens de bibli­o­gra­fi­sche con­ven­ties. Nor­maal gespro­ken moet dat alle­maal op tijd luk­ken zodat ik de opdracht aan het eind van de mid­dag op kan sturen. 


0