Lot en de Sodomieten — Genesis 19

Omdat ik tij­dens de stu­die Alge­me­ne cul­tuur­we­ten­schap­pen regel­ma­tig merk dat eni­ge bij­bel­ken­nis wel han­dig is, ben ik maar weer eens met dit ‘boek der boe­ken’ begonnen.

Gene­sis 19a

De twee enge­len die door waren gelo­pen ter­wijl Abra­ham met God aan het onder­han­de­len was, kwa­men bij het val­len van de avond aan in Sodom. Daar lie­pen ze bij toe­val Lot tegen het lijf die hen ver­zocht bij hem thuis te over­nach­ten. Iets wat ze in eer­ste instan­tie afsloe­gen omdat ze op het plein de nacht wil­den door­bren­gen. Maar Lot wist hen te over­tui­gen dat ze beter met hem mee kon­den gaan.

Laat op de avond onstond er rumoer bui­ten het huis van Lot. Zowat de hele stad was uit­ge­lo­pen om te zien wie Lot in zijn huis had uit­ge­no­digd. Het bleek dat de menig­te zich graag met deze gas­ten wil­den bezighouden. 

‘Waar zijn die man­nen die bij je over­nach­ten?’ rie­pen ze Lot toe. ‘Breng ze naar bui­ten, we wil­len ze nemen!’

Lot en de Sodo­mie­ten (12e/13e eeuw), mosa­ïek in Dom van Mon­re­a­le te Sicilië

Lot haast­te zich naar bui­ten om de menig­te ervan te over­tui­gen dat zoiets onbe­ta­me­lijks geen door­gang kon vin­den. In plaats daar­van bood hij gene­reus zijn twee doch­ters als alter­na­tief aan. 

‘Luis­ter, ik heb twee doch­ters die nog nooit met een man gesla­pen heb­ben. Die zal ik bij jul­lie bren­gen, doe met hen wat jul­lie wil­len. Maar laat die man­nen met rust, ik heb hun niet voor niers een vei­lig onder­ko­men geboden.’

Ik weet nog van de vori­ge keer dat ik een poging onder­nam om de bij­bel te lezen dat ik bij deze pas­sa­ge (en ook die waar Abra­ham zijn vrouw aan de farao geeft) best wel geschokt was om dit te lezen. Een vader die in het kader van gast­vrij­heid en vei­lig­heid ervoor kiest om zijn bloed­ei­gen doch­ters aan een menig­te sek­su­eel ver­dor­ven man­nen te schen­ken, gevolgd door ‘doe met hen wat jul­lie wil­len’. Dat gaat wel heel erg ver, dunkt mij.

De Sodo­mie­ten laten zich ech­ter niet over­ha­len en drei­gen de deur te for­ce­ren. Het zijn de enge­len die han­de­lend optre­den door de bela­gers met blind­heid te slaan. Waar­schijn­lijk heb­ben ze niet gehoord wat Lot met zijn doch­ters van plan was, want ze vra­gen hem of hij nog meer fami­lie heeft. Daar­op gaat Lot op zoek naar zijn vrouw, doch­ters en toe­kom­sti­ge schoon­zoons om ze te waar­schu­wen dat ze snel moe­ten ver­trek­ken. De schoon­zoons gelo­ven hem ech­ter niet dat Sodom ver­woest zal gaan worden.


0