Maandag, 17 januari 2022

Dag­je op kan­toor. Met de Ford Ka en zon­der accu­pro­ble­ma­tiek. Hal­ver­we­ge de dag kre­gen we het goe­de nieuws dat de kan­di­daat voor een open posi­tie in ons team het aan­bod geac­cep­teerd had. Nu kun­nen we met­een door met het zoe­ken naar een ver­van­ger voor het team­lid dat ons bin­nen­kort gaat ver­la­ten voor een baan bui­ten Emer­son. Zo blij­ven we bezig. 

In de namid­dag stond er een terug­kom­ses­sie gepland voor een trai­ning die ik in okto­ber gevolgd had. We kre­gen toen aan het eind de opdracht om drie acties op te star­ten die ver­band moesten heb­ben met wat we geleerd had­den. In de ses­sie van­daag had ieder­een vijf minu­ten de tijd om te ver­tel­len hoe men invul­ling had gege­ven aan die acties en wat de hui­di­ge sta­tus was. Deel­na­me aan de ses­sie was ver­plicht en de terug­kop­pe­ling moest zoda­nig zijn dat dui­de­lijk was dat men er ener­gie in had gesto­ken en dat er ook al resul­ta­ten geboekt waren. Pas dan zou de trai­ning als com­pleet wor­den beschouwd. Ik kan mel­den dat het me gelukt is. 

Tus­sen­door kreeg ik de uit­no­di­ging om deel te nemen in een sub­groep van het duur­zaam­heids­pro­gram­ma op onze loca­tie. De aan­dacht van deze sub­groep zal gericht zijn op duur­zaam­heids­as­pec­ten die ver­band hou­den met de bezoe­kers (intern en extern) die wij gere­geld mogen ont­van­gen. Natuur­lijk heb ik vol­mon­dig ja gezegd. 


0