Woensdag, 19 januari 2022

Thuis­werk­dag. Inge geeft voor twee­de dag op rij trai­ning op loca­tie en ik pas op de twee poe­zen (die zowat de hele dag heb­ben gesla­pen). De oud­ste is gewend dat we bei­den (voor de pan­de­mie) de hele dag op stap waren, maar de jong­ste heb­ben we in huis gehaald net voor de pan­de­mie en die haalt rare frat­sen uit als er ver­der nie­mand in huis is. Dus hou­den we er reke­ning mee in onze plan­ning dat er altijd iemand thuis. 

Qua werk voor­na­me­lijk rou­ti­ne­klus­sen. Wel een inte­res­san­te dis­cus­sie met de ver­koop­ma­na­ger van een van onze kan­to­ren in Euro­pa. De loca­tie is in een land dat geen lid is van de EU. We bespra­ken het sce­na­rio dat zij soms orders kre­gen waar­bij de goe­de­ren bin­nen Euro­pa gepro­du­ceerd wer­den, ver­vol­gens gecon­so­li­deerd moesten wor­den in bij­voor­beeld Ede (Neder­land) en dan bestemd waren voor een eind­klant bin­nen Euro­pa (dus niet in het land waar de order geplaatst werd, dat zich ook nog eens bui­ten de EU bevond). 

In de avond weer voor­na­me­lijk gestu­deerd en onder­tus­sen in blij­de afwach­ting van de komst van ons der­de klein­kind. Een dezer dagen is de moe­der uit­ge­teld. Tot die tijd is het bij elk inko­mend bericht­je even­tjes span­nend of het dan ein­de­lijk zover is. 


0