Abimelech en Abraham zweren bij de put van Berseba — Genesis 21

Omdat ik tij­dens de stu­die Alge­me­ne cul­tuur­we­ten­schap­pen regel­ma­tig merk dat eni­ge bij­bel­ken­nis wel han­dig is, ben ik maar weer eens met dit ‘boek der boe­ken’ begonnen.

Gene­sis 21b

Abi­me­lech, die we nog ken­nen van de affai­re met Sara, komt op een dag op bezoek bij Abra­ham. Het is onder­tus­sen wel dui­de­lijk gewor­den dat Abra­ham een voor­keurs­be­han­de­ling van God krijgt. Abi­me­lech ver­zoekt daar­om Abra­ham hem en de zij­nen niet te bedrie­gen zolang hij ver­blijft in zijn gebied en stelt voor geza­men­lijk een bond­ge­noot­schap te slui­ten. Abra­ham heeft hier wel oren naar, maar wil eerst een lang­lo­pend geschil bespre­ken over een water­put die hij gesla­gen zou heb­ben en die inmid­dels is toe­ge­ëi­gend door knech­ten van Abi­me­lech. Deze onef­fen­heid wordt glad­ge­stre­ken met enke­le geschen­ken en de twee man­nen zwe­ren een eed bij de water­put die voort­aan met de naam Ber­se­ba de geschie­de­nis in zou gaan. 


0