Zaterdag, 22 januari 2022

De vloer­ver­war­ming is kaduuk. Gis­ter­avond vond ik het al fris­jes in huis zon­der daar ech­ter veel aan­dacht aan te beste­den want ik ver­keer­de in hoge­re sfe­ren van­we­ge het nieuws van onze pas­ge­bo­ren klein­doch­ter. Van­och­tend kon ik er niet meer omheen, het was echt koud in huis en aan mijn blo­te voe­ten. Nor­maal gespro­ken is het euvel ver­hol­pen door wat water bij te vul­len zodat de druk in de lei­din­gen omhoog gaat naar 2 bar. Of zoiets. En waar­om? Geen idee. Het is wat ons ver­teld is in het geval de tem­pe­ra­tuur daalt. Het hielp alleen nu niet. Op het dis­play bleef er een irri­tan­te 0.0 knip­pe­ren waar anders het getal lang­zaam omhoog hoor­de te gaan. 

Dan maar de mon­teur geïn­for­meerd die de vloer­ver­war­ming had geïn­stal­leerd. Ver­moe­de­lijk een defec­te druk­sen­sor was zijn eer­ste reac­tie. Maan­dag kon hij langs­ko­men. Tot die tijd moesten we het zien te red­den met de hout­ka­chel. Geen straf, wel onhan­dig want die ver­warmt niet alle kamers. Dus heb ik mijn stu­die­boe­ken bij elkaar gepakt en ben in de woon­ka­mer gaan zit­ten. In de namid­dag wat week­end­klus­jes gedaan en ’s avonds moch­ten we op kraam­vi­si­te. Wat een snoep­je is ze. En zo waren we de rest van de avond weer in de wol­ken en deer­de ons de kou niet toen we thuis­kwa­men en de hout­ka­chel van­zelf­spre­kend uit was.


0