Maandag, 24 januari 2022

De vloer­ver­war­ming doet het nog steeds. Beter zelfs. De tem­per­ar­tuur is opge­lo­pen tot 21,5 Cel­si­us. Een beet­je over­dre­ven. Helaas is de mon­teur niet meer geweest. Op het app-bericht­je dat het appa­raat uit zich­zelf weer opge­start was rea­geer­de hij met een duim­pje omhoog. Toen we erach­ter­aan stuur­den dat we niet weten hoe dit kan en dat we niet zeker weten of het euvel nu defi­ni­tief ver­hol­pen is kwam er geen reac­tie meer. Voor­lo­pig laten we het maar zo en mis­schien dat we later in de week wel een her­in­ne­ring stu­ren of hij toch voor de zeker­heid langs kan komen. 

Op kan­toor ein­de­lijk tijd gehad om wat ach­ter­stand weg te wer­ken. Onze ves­ti­ging in Cluj was gro­ten­deels geslo­ten van­we­ge een feest­dag en daar­door vie­len er aan­tal ver­ga­de­rin­gen uit de agen­da. Ver­der rede­lijk wat collega’s in qua­ran­tai­ne. Meest­al omdat iemand in hui­se­lij­ke kring posi­tief getest was. ’s Avonds thuis aan de stu­die. De terug­kop­pe­ling op de lite­ra­tuur­lijst laat nog op zich wachten.


0