Ik heet Peter

Als ik ’s och­tends opsta ga ik eerst de bin­nen­poe­zen eten geven. Daar­na is het de beurt aan de bui­ten­poes die gewoon­lijk al net­jes bij de schuif­deur zit te wach­ten. Afhan­ke­lijk van of ik thuis werk of naar kan­toor ga zet ik het kof­fie­ap­pa­raat aan. Van­daag ging ik naar kan­toor dus bleef het kof­fie­ap­pa­raat uit. In plaats daar­van scrol­de ik even door de nieuws­be­rich­ten met de bedoe­ling om me daar­na te gaan sche­ren. Mijn oog bleef han­gen bij de vol­gen­de tekst:

Women Inc.

Het bleek een bericht te zijn over een actie op Lin­kedIn om aan­dacht te vra­gen voor de gro­te onge­lijk­heid tus­sen man­nen en vrou­wen aan de top van het bedrijfs­le­ven. Er zijn meer ceo’s met de naam Peter (en dus man zijn), dan dat er vrou­we­lij­ke ceo’s zijn. Daar­om zijn er nu veel vrou­wen op Lin­kedIn die hun voor­naam deze week ver­an­derd heb­ben in Peter. Man­nen die soli­dair wil­len zijn kun­nen hun voor­naam deze week aan­pas­sen naar Petra.


0