Donderdag, 27 januari 2022

Niet veel bij­zon­ders te mel­den. Hard gewerkt van­uit huis. De ach­ter­stand blijft ech­ter. En zal mor­gen ver­der oplo­pen want ’s mid­dags heb ik vrij­ge­no­men om te stu­de­ren voor het ten­ta­men komen­de woens­dag. Mijn nieu­we kop­te­le­foon werd door twee bezor­gers per fiets net­jes op tijd afge­le­verd. Er ont­breekt wel een kabel­tje in de ver­pak­king. Daar kun­nen zij niets aan doen. Mocht dat wel het geval zijn dan was ik sowie­so te laat toen ik erach­ter kwam (’s avonds laat). De ver­war­ming doet het nog steeds. Zo goed dat het lang­zaam­aan iets te warm wordt in huis. Of eigen­lijk voon­na­me­lijk in de woon­ka­mer. Meest­al komt dat omdat de bat­te­rij van het bedie­nings­pa­neel leeg is. Daar dacht ik pas op het eind van de dag aan. Natuur­lijk had ik geen opge­la­den bat­te­rij­en lig­gen want het zijn van die klein­tjes die we bij­na nooit gebrui­ken. Hope­lijk lost het pro­bleem zich op wan­neer de bat­te­rij­en mor­gen­vroeg opge­la­den zijn. Het blijft wel behel­pen zo met die vloerverwarming.

Gene­sis 25

Jakob en Esau

Als Rebek­ka bevalt van de twee­ling krijgt de eerst gebo­ren zoon de naam Esau. Jakob is de naam van de twee­de zoon. Isaak heeft op het moment dat zijn zonen gebo­ren wor­den de leef­tijd van zes­tig jaar bereikt. Opnieuw geen woord over de leef­tijd van Rebek­ka. Esau groeit op als iemand die altijd graag bui­ten is, ter­wijl Jakob lie­ver bij de ten­ten ver­blijft. Omdat Isaak graag van wild­braad houdt en Esau zich ont­wik­keld tot een goe­de jager, was Isaak erg gesteld op Esau. Jakob was de lie­ve­ling van Rebek­ka. Mooi ver­deeld zou je den­ken. Er was ech­ter blijk­baar jaloe­zie bij Jakob dat hij niet de eerst­ge­bo­re­ne was.

Op een dag komt Esau hon­ge­rig terug van een lan­ge dag jagen. Jakob is aan het koken en Esau wil aan­schui­ven om van een wel­ver­dien­de maal­tijd te genie­ten. Maar Jakob is alleen bereid om hem eten te geven als hij zijn eerst­ge­boor­te­recht ver­koopt. Esau begrijpt niet waar­om Jakob hier zo’n punt van maakt en laat zich mak­ke­lijk over­ha­len. Hij hecht er geen waar­de aan, eet zijn bord leeg en ver­trekt weer.

Jakob en Esau (?), Joa­chim Wte­wael (1566–1638)

Omdat ik tij­dens de stu­die Alge­me­ne cul­tuur­we­ten­schap­pen regel­ma­tig merk dat eni­ge bij­bel­ken­nis wel han­dig is, ben ik maar weer eens met dit ‘boek der boe­ken’ begonnen.

Geef een antwoord