Donderdag, 27 januari 2022

Niet veel bij­zon­ders te mel­den. Hard gewerkt van­uit huis. De ach­ter­stand blijft ech­ter. En zal mor­gen ver­der oplo­pen want ’s mid­dags heb ik vrij­ge­no­men om te stu­de­ren voor het ten­ta­men komen­de woens­dag. Mijn nieu­we kop­te­le­foon werd door twee bezor­gers per fiets net­jes op tijd afge­le­verd. Er ont­breekt wel een kabel­tje in de ver­pak­king. Daar kun­nen zij niets aan doen. Mocht dat wel het geval zijn dan was ik sowie­so te laat toen ik erach­ter kwam (’s avonds laat). De ver­war­ming doet het nog steeds. Zo goed dat het lang­zaam­aan iets te warm wordt in huis. Of eigen­lijk voon­na­me­lijk in de woon­ka­mer. Meest­al komt dat omdat de bat­te­rij van het bedie­nings­pa­neel leeg is. Daar dacht ik pas op het eind van de dag aan. Natuur­lijk had ik geen opge­la­den bat­te­rij­en lig­gen want het zijn van die klein­tjes die we bij­na nooit gebrui­ken. Hope­lijk lost het pro­bleem zich op wan­neer de bat­te­rij­en mor­gen­vroeg opge­la­den zijn. Het blijft wel behel­pen zo met die vloerverwarming.


0