Vrijdag, 28 januari 2022

Plan­ning­pe­ri­ke­len

Hal­ve dag thuis gewerkt en hal­ve dag vrij­ge­no­men om te stu­de­ren. Op het werk gin­gen we deze week door een ver­war­ren­de peri­o­de omdat een groot pro­ject aan het begin van de week op hold werd gezet en een aan­tal dagen later werd beves­tigd dat we als­nog door kon­den gaan. Niet erg goed voor de moti­va­tie van de betrok­ken pro­ject­me­de­wer­kers. Met de stu­die gaat het vol­gens plan. Op dit moment ben ik alle aan­te­ke­nin­gen en samen­vat­tin­gen aan het door­ne­men en orde­nen. Voor­na­me­lijk veel lees­werkt. De stof zit er rede­lijk in voor mijn gevoel. Dit week­end ga ik enke­le proef­ten­ta­mens maken om te zien waar de zwak­ke plek­ken zit­ten zodat ik daar wat extra aan­dacht aan kan geven. Op woens­dag­avond staat het ten­ta­men gepland.

Gene­sis 26

Abi­me­lech ziet Isaak Rebek­ka liefkozen

Net als Abra­ham eer­der wordt ook Isaak gedwon­gen te ver­hui­zen naar een ande­re plek van­we­ge een hon­gers­nood. Op voor­spraak van God kiest hij ervoor zich te ves­ti­gen in Gerar, de stad van Abi­me­lech, koning van de Filis­tij­nen. Deze Abi­me­lech ken­nen we al van eer­de­re hoofd­stuk­ken waar hij Sara, de vrouw van Abra­ham tot zich nam omdat hij in de ver­on­der­stel­ling ver­keer­de dat ze de zus­ter van Abra­ham was. Het had hem en zijn volk bij­na het leven gekost. Nu komt het niet zover. Op een dag ziet hij hoe Isaak en Rebek­ka elkaar lief­ko­zen ter­wijl ook nu ieder­een dacht dat ze broer en zus waren, want Isaak had dat met dezelf­de reden ver­teld als zijn vader. Name­lijk dat hij bang was ver­moord te wor­den als bekend zou wor­den dat Rebek­ka zijn vrouw was en iemand anders haar tot vrouw zou wil­len nemen van­we­ge haar schoonheid.

Abi­me­lech is kwaad op Isaak nu hij ont­dekt dat ze met elkaar gehuwd zijn. Stel dat hij­zelf of iemand van zijn volk Rebek­ka tot vrouw had wil­len nemen, dan had opnieuw Gods toorn over hen afge­roe­pen kun­nen wor­den. Ze slui­ten een eed om die van Abi­me­lech met Abra­ham ver­der te bestendigen. 

Abi­me­lech ziet Isaak Rebek­ka lief­ko­zen — Prent uit een reeks van 52 pren­ten naar schil­de­rin­gen in de Log­gia van Rafa­ël in het Vati­caan (1615), Ora­zio Bor­gi­an­ni (1574–1616)

Omdat ik tij­dens de stu­die Alge­me­ne cul­tuur­we­ten­schap­pen regel­ma­tig merk dat eni­ge bij­bel­ken­nis wel han­dig is, ben ik maar weer eens met dit ‘boek der boe­ken’ begonnen.

Geef een antwoord