Woensdag, 2 februari 2022

Het was zover. Ik moest naar het studiecentrum in Nijmegen voor het multiple-choice tentamen Inleiding cultuurgeschiedenis 1.

Ten­ta­men Inlei­ding cul­tuur­ge­schie­de­nis 1

Deze avond kon ik naar Nij­me­gen voor het ten­ta­men Inlei­ding cul­tuur­ge­schie­de­nis 1 in de OU loca­tie aan de Eras­mu­s­laan. Op de par­keer­plaats waar ik de vori­ge keer ook mijn auto had neer­ge­zet stond nu slechts een enke­le ande­re auto. Voor de rest was het uit­ge­stor­ven. Zon­der ver­keerd te lopen was ik in vijf minu­ten bij het gebouw naast de kerk. Bin­nen zaten er al vijf stu­den­ten in de stu­die­ruim­te te wach­ten tot­dat we de ten­ta­men­ruim­te in moch­ten. De sfeer was gespan­nen. Zowat ieder­een was bezig om nog wat last-minu­te info op te zui­gen. Je weet maar nooit. Ik keek het aan want had ver­der niets bij me om me in te verdiepen. 

Wat met­een opviel toen we aan het ten­ta­men moch­ten begin­nen waren de nieu­we com­pu­ters. Ston­den er de vori­ge keer nog van die oubol­li­ge grij­ze ter­mi­nals, nu waren het moder­ne gro­te Dell lap­tops. Niet dat het een voor­deel was bij de beant­woor­ding van de mul­ti­ple-choi­ce vra­gen. Dat moest ik toch echt zelf doen. Het waren er 80, waar­van de voor­lo­pi­ge cesuur lag bij 62 goe­de ant­woor­den voor een vol­doen­de. Ik ging aan de slag en noteer­de na elk gege­ven ant­woord of ik de vraag goed dacht te heb­ben, of twij­fel­ach­tig, of bij­na zeker fout. Op het eind nam ik de laat­ste twee cate­go­rie­ën nog eens aan­dach­tig door. 

Uit­ein­de­lijk kwam ik op basis van mijn inschat­ting uit op 65 goe­de ant­woor­den, 10 twij­fel­ach­tig en 5 zo goed als zeker fout. Ik besloot dat de helft van de 10 waar­schijn­lijk goed zou­den zijn. De 5 fou­te nam ik niet mee. Dus ik zou er maxi­maal 70 goed kun­nen heb­ben. Dat moest vol­doen­de mar­ge zijn om boven de 62 te blij­ven. Althans, als al mijn aan­na­mes vali­de waren.

Dat waren ze. Ik klik­te op afron­ding en weet u het zeker, en toen ver­scheen op het scherm dat ik 70 van de 80 goed had. Wel­is­waar een voor­lo­pi­ge uit­slag, maar toch. Meer dan tevre­den ging ik weer naar huis. De vol­gen­de cur­sus start maan­dag: Inlei­ding filo­so­fie 1. Ter­wijl ik ook het mate­ri­aal in huis heb voor Inlei­ding cul­tuur­ge­schie­de­nis 2. Zo gaan we vro­lijk verder.

Geef een antwoord