Categorieën
Blogpost

Terugkoppeling Inleiding cultuurgeschiedenis 1

De feed­back op het deel­ten­ta­men van Inlei­ding cul­tuur­ge­schie­de­nis 1 is van­daag ont­van­gen. Al van­af het moment dat ik de opdracht had inge­le­verd op 16 janu­a­ri nam ik regel­ma­tig een kijk­je op de site van de Open Uni­ver­si­teit om te zien of ik een vol­doen­de had gehaald. Want zowel dit deel­ten­ta­men in de vorm van het opstel­len van een lite­ra­tuur­lijst als­ook het mul­ti­ple-choi­ce ten­ta­men moe­ten bei­de vol­doen­de zijn om de cur­sus als afge­rond te mogen beschou­wen. Het mul­ti­ple-choi­ce ten­ta­men heb ik inmid­dels zo goed als bin­nen (voor­lo­pi­ge uit­slag 70 van de 80 vra­gen goed, waar­bij 62 de onder­grens was voor een vol­doen­de). Maar het wach­ten was op de terug­kop­pe­ling m.b.t. de lite­ra­tuur­lijst (die je HIER kunt zien).

Wel­nu, de beoor­de­ling die ik van­daag heb gekre­gen was er een­tje om blij mee te zijn:

 ONVOLDOENDEVOLDOENDEGOED
Weten­schap­pe­lij­ke gehalte X
Rele­van­tie van de publicatiesX
Even­wich­tig­heid selectieX
Afwer­king van de literatuurlijst X
Bibli­o­gra­fi­sche conventiesX

Opmer­kin­gen bij het pro­ces­ver­slag en/of de literatuurlijst 

Uit uw pro­ces­ver­slag blijkt dat u voort­va­rend en cre­a­tief aan de slag bent gegaan met een mooie en even­wich­ti­ge lite­ra­tuur­lijst als resultaat.

De heu­ris­ti­sche vaar­dig­he­den wor­den goed beheerst. De lijst van publi­ca­ties bestaat uit weten­schap­pe­lij­ke lite­ra­tuur en alle gese­lec­teer­de publi­ca­ties zijn rele­vant voor het onder­werp. Boven­dien is spra­ke van een even­wich­ti­ge selectie.

De lite­ra­tuur­op­dracht is ver­zorgd en con­se­quent opge­maakt. De lite­ra­tuur­lijst laat zien dat de bibli­o­gra­fi­sche con­ven­ties goed wor­den beheerst; er zijn wei­nig onvol­ko­men­he­den. Let nog even op: 

  • Denk om het hoofd­let­ter­ge­bruik bij Engels­ta­li­ge titels. Hoofd­let­ters wor­den alleen over­ge­no­men wan­neer dat gram­ma­ti­caal cor­rect is (nr. 13).
  • Titel nr. 25: ach­ter ‘Mintz­ker’ toe­voe­gen ‘ed.’.

Uit­ste­kend werk!


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *