Studieplanning en Genesis 28

Deze och­tend begon­nen met de stu­die voor twee nieu­we cur­sus­sen: Inlei­ding cul­tuur­ge­schie­de­nis 2 — De Neder­land­se Repu­bliek (1500–1800) en Inlei­ding filo­so­fie 1. Aller­eerst heb ik voor bei­de cur­sus­sen de infor­ma­tie door­ge­no­men die op de cur­sus­si­te van de OU te vin­den is. Daar­na heb ik een voor­lo­pi­ge stu­die­plan­ning in elkaar gezet. Tot nu toe was dat iets mak­ke­lij­ker, want slechts voor één cur­sus. Deze keer moet ik ech­ter reke­ning hou­den met ver­schil­len­de vir­tu­e­le bij­een­kom­sten en tentamendata. 

Tegen elf uur heb ik ondanks de voort­du­ren­de regen­val toch maar mijn hard­loop­kle­ding aan­ge­trok­ken en ben erop uit gegaan. Het waai­de veel har­der dan ik ver­wacht had. Bij tegen­wind striem­de de regen ijs­koud in mijn gezicht. Ik hield het bij vijf­en­een­hal­ve kilo­me­ter. Com­pleet door­weekt sprong ik onder de war­me dou­che. Toen ik warm aan­ge­kleed van een uit­ge­brei­de lunch zat te genie­ten klaar­de het bui­ten op en brak de zon door. Niet voor lang echter.

In de mid­dag ben ik daad­wer­ke­lijk in het stu­die­ma­te­ri­aal gedo­ken. Voor cul­tuur­ge­schie­de­nis is het de bedoe­ling weke­lijks een hoofd­stuk uit het hand­boek te bestu­de­ren, en daar­naast een arti­kel uit de rea­der plus een bron­tekst uit de peri­o­de zelf. Bij filo­so­fie is het aller­eerst inlei­den­de en ori­ën­te­ren­de stof om het vak­ge­bied leren te begrij­pen. Daar­na gaan we weke­lijks afwis­se­lend door de his­to­ri­sche ont­wik­ke­ling van de wes­ter­se filo­so­fie en haar voor­naams­te ver­te­gen­woor­di­gers en lezen we frag­men­ten uit het filo­so­fisch werk van deze ver­te­gen­woor­di­gers. Kort­om, veel lees­werk de komen­de tijd. 


Om mijn bij­bel­ken­nis wat bij te spij­ke­ren lees ik regel­ma­tig een stuk­je in dit ‘boek der boeken’.

Gene­sis 28

Na een week­je pau­ze van­we­ge stu­die­ac­ti­vi­tei­ten gaan we weer ver­der in de bij­bel. Jakob had op gezag van zijn moe­der Rebek­ka zich voor­ge­daan als zijn twee­ling­broer Esau en zo zijn blin­de vader Isaak voor de gek gehou­den. Op deze slink­se wij­ze was hij het die geze­gend werd door Isaak, en niet zijn broer. Omdat deze wraak wil­de nemen voor dit bedrog deed Rebek­ka het voor­ko­men tegen haar man dat het beter was dat Jakob zou afrei­zen naar het land waar zij van­daan kwam om daar een meis­je uit haar fami­lie te huwen. Zo gezegd, zo gedaan. Ondanks dat Isaak eer­der tegen Esau had gezegd dat hij geen zegens meer over had, zegen­de hij zijn zoon Jakob nog een keer en ver­tel­de hem dat hij Kanaän moest ver­la­ten om een vrouw te zoeken. 

Esau ont­dekt dat Jakob gevlo­gen is omdat Kanaä­ni­ti­sche vrou­wen niet goed genoeg zou­den zijn in de ogen van zijn ouders. Hij zoekt con­tact met Isma­ël, de half­broer van Isaak, die ver­wekt was uit de rela­tie van Abra­ham met Hagar, de sla­vin van Sarah, de vrouw van Abra­ham (vol­gen jul­lie het nog?). Daar huw­de hij een der­de vrouw, Macha­lat die een doch­ter van Isma­ël was.

Onder­weg naar Cha­ran zoekt Jakob op een avond een plek om te rus­ten. Hij pakt een steen als kus­sen en valt in slaap. In zijn droom is hij een lad­der gewaar waar enge­len neer­da­len en opstij­gen tus­sen hemel en aar­de. God, de HEER was er ook en die ver­tel­de hem het beken­de rie­del­tje van dat Jakob uit­ver­ko­ren was, al het land zou bezit­ten waar hij nu was en veel nako­me­lin­gen zou krij­gen. En nog veel meer. Het kon niet op. 

Jakobs droom — de lad­der (ca.1500), Nico­las Dip­re (ca.1495–1532)

Bij het ont­wa­ken was Jakob ver­vuld van eer­bied voor wat hem over­ko­men was. Hij meen­de dat de plek waar hij gesla­pen had niets anders kon zijn dan het huis van God, en dat het de poort tot de hemel was. Hij zet­te de steen recht­op en wijd­de die met olie. Als belof­te sprak hij uit dat wan­neer God hem zou bescher­men en vei­lig bij zijn ver­wan­ten zou laten terug­ke­ren, hij God zou accep­te­ren als zijn HEER. De steen zou dan het huis van God wor­den. Daar­naast zou hij een tien­de afstaan van alles wat god hem zou schenken. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.