Studieplanning

Deze och­tend begon­nen met de stu­die voor twee nieu­we cur­sus­sen: Inlei­ding cul­tuur­ge­schie­de­nis 2 — De Neder­land­se Repu­bliek (1500–1800) en Inlei­ding filo­so­fie 1. Aller­eerst heb ik voor bei­de cur­sus­sen de infor­ma­tie door­ge­no­men die op de cur­sus­si­te van de OU te vin­den is. Daar­na heb ik een voor­lo­pi­ge stu­die­plan­ning in elkaar gezet. Tot nu toe was dat iets mak­ke­lij­ker, want slechts voor één cur­sus. Deze keer moet ik ech­ter reke­ning hou­den met ver­schil­len­de vir­tu­e­le bij­een­kom­sten en tentamendata. 

Tegen elf uur heb ik ondanks de voort­du­ren­de regen­val toch maar mijn hard­loop­kle­ding aan­ge­trok­ken en ben erop uit gegaan. Het waai­de veel har­der dan ik ver­wacht had. Bij tegen­wind striem­de de regen ijs­koud in mijn gezicht. Ik hield het bij vijf­en­een­hal­ve kilo­me­ter. Com­pleet door­weekt sprong ik onder de war­me dou­che. Toen ik warm aan­ge­kleed van een uit­ge­brei­de lunch zat te genie­ten klaar­de het bui­ten op en brak de zon door. Niet voor lang echter.

In de mid­dag ben ik daad­wer­ke­lijk in het stu­die­ma­te­ri­aal gedo­ken. Voor cul­tuur­ge­schie­de­nis is het de bedoe­ling weke­lijks een hoofd­stuk uit het hand­boek te bestu­de­ren, en daar­naast een arti­kel uit de rea­der plus een bron­tekst uit de peri­o­de zelf. Bij filo­so­fie is het aller­eerst inlei­den­de en ori­ën­te­ren­de stof om het vak­ge­bied leren te begrij­pen. Daar­na gaan we weke­lijks afwis­se­lend door de his­to­ri­sche ont­wik­ke­ling van de wes­ter­se filo­so­fie en haar voor­naams­te ver­te­gen­woor­di­gers en lezen we frag­men­ten uit het filo­so­fisch werk van deze ver­te­gen­woor­di­gers. Kort­om, veel lees­werk de komen­de tijd.