20220225 — vrijdag

Het con­flict in Oekraïne

Op kan­toor is de Rus­si­sche inval in Oek­ra­ï­ne het onder­werp van gesprek. We heb­ben ves­ti­gin­gen in bei­de lan­den en ook in de omrin­gen­de lan­den. Dat maakt het tot een com­plexe situ­a­tie. Boven­dien ver­blij­ven er ook een aan­tal Rus­si­sche collega’s in Neder­land. Gaan zij pro­ble­men krij­gen met hun hui­di­ge visum als de sanc­ties uit­ge­breid wor­den? En hoe staan zij zelf in dit conflict? 

Juist deze week, voor­dat Rus­land met de mili­tai­re acties in Oek­ra­ï­ne begon, kre­gen we toe­stem­ming om een bezoek te plan­nen aan onze ves­ti­ging in Cluj-Napo­ca in Roe­me­nië. Na twee jaar kan ik ein­de­lijk weer eens mijn team in leven­de lij­ve ont­moe­ten. De reis was snel geboekt. Met de hui­di­ge ont­wik­ke­lin­gen in Oek­ra­ï­ne hoeft dat nog geen pro­bleem te zijn, maar ik volg wel met meer dan nor­ma­le belang­stel­lin­gen de laat­ste ont­wik­ke­lin­gen. Roe­me­nië deelt ten­slot­te een grens met Oek­ra­ï­ne en de eer­ste vluch­te­lin­gen stro­men al het land bin­nen. Of er ook gemo­bi­li­seerd gaat wor­den is me niet dui­de­lijk en lijkt ook wat voor­ba­rig. Je weet het ech­ter maar nooit. Ten­slot­te heeft Roe­me­nië eer­der een com­mu­nis­tisch bewind gehad en ik geloof niet dat de meer­der­heid van de bevol­king daar posi­tief op terug­kijkt en opnieuw wil ervaren.

Gene­sis 29

Jakob en Rachel bij de put

Na zijn droom ver­volgt Jakob de reis naar het land van zijn vader en moe­der waar hij hoopt een huw­ba­re vrouw te vin­den. Bij een water­put aan­ge­ko­men treft hij een groep her­ders met hun scha­pen. Het blijkt dat zij uit Cha­ran komen, de plek die Jakob als eind­doel heeft. Op de vraag of zij bekend zijn met Laban, de broer van zijn moe­der Rebek­ka ant­woor­den ze beves­ti­gend. Niet lang daar­na ziet hij een her­de­rin nade­ren, toe­val­li­ger­wijs is het Rachel, de doch­ter van Laban. Zijn nicht dus. 

Jakob rolt de steen van de put zodat het vee van zijn oom kan drin­ken en kust onder­wijl Rachel van blijd­schap waar­bij hem de tra­nen over de wan­gen rol­len. Rachel rent hier­op zo snel als ze kan naar haar vader om hem te ver­tel­len dat de zoon van zijn zus bij de put is. Laban op zijn beurt rent weer naar de put om Jakob te omhel­zen, waar­na ze samen naar het huis van Laban gaan, waar Jakob zijn hele geschie­de­nis vertelt.

Jakob en Rachel bij de put (1829), Frie­d­rich Wil­helm Mul­ler Kir­ch­dit­mold (1801–1889)

Omdat ik tij­dens de stu­die Alge­me­ne cul­tuur­we­ten­schap­pen regel­ma­tig merk dat eni­ge bij­bel­ken­nis wel han­dig is, ben ik maar weer eens met dit ‘boek der boe­ken’ begonnen.