Het conflict in Oekraïne

Op kan­toor is de Rus­si­sche inval in Oek­ra­ï­ne het onder­werp van gesprek. We heb­ben ves­ti­gin­gen in bei­de lan­den en ook in de omrin­gen­de lan­den. Dat maakt het tot een com­plexe situ­a­tie. Boven­dien ver­blij­ven er ook een aan­tal Rus­si­sche collega’s in Neder­land. Gaan zij pro­ble­men krij­gen met hun hui­di­ge visum als de sanc­ties uit­ge­breid wor­den? En hoe staan zij zelf in dit conflict? 

Juist deze week, voor­dat Rus­land met de mili­tai­re acties in Oek­ra­ï­ne begon, kre­gen we toe­stem­ming om een bezoek te plan­nen aan onze ves­ti­ging in Cluj-Napo­ca in Roe­me­nië. Na twee jaar kan ik ein­de­lijk weer eens mijn team in leven­de lij­ve ont­moe­ten. De reis was snel geboekt. Met de hui­di­ge ont­wik­ke­lin­gen in Oek­ra­ï­ne hoeft dat nog geen pro­bleem te zijn, maar ik volg wel met meer dan nor­ma­le belang­stel­lin­gen de laat­ste ont­wik­ke­lin­gen. Roe­me­nië deelt ten­slot­te een grens met Oek­ra­ï­ne en de eer­ste vluch­te­lin­gen stro­men al het land bin­nen. Of er ook gemo­bi­li­seerd gaat wor­den is me niet dui­de­lijk en lijkt ook wat voor­ba­rig. Je weet het ech­ter maar nooit. Ten­slot­te heeft Roe­me­nië eer­der een com­mu­nis­tisch bewind gehad en ik geloof niet dat de meer­der­heid van de bevol­king daar posi­tief op terug­kijkt en opnieuw wil ervaren.


0