Laban bedriegt Jakob — Genesis 29

Omdat ik tij­dens de stu­die Alge­me­ne cul­tuur­we­ten­schap­pen regel­ma­tig merk dat eni­ge bij­bel­ken­nis wel han­dig is, ben ik maar weer eens met dit ‘boek der boe­ken’ begonnen.

Gene­sis 29b

Jakob trekt in bij de huis­hou­ding van Laban en helpt met de dage­lijk­se werk­zaam­he­den. Na een tijd ver­telt Laban dat Jakob gerust om loon kan vra­gen voor het werk dat hij ver­richt. Nu was het zo dat Jakob onder­tus­sen zijn oog had laten val­len op Rachel, de jong­ste doch­ter van Laban, want zij was ‘mooi en aan­trek­ke­lijk’, in tegen­stel­ling tot Lea, de oud­ste doch­ter, wier ogen ‘geen glans’ hadden. 

Jacob ont­moet Rachel en Lea (1518–19), fres­co in Log­gia di Raf­fael­lo, Palaz­zo Apos­to­li­co, Vati­caan­stad, Rap­hael (1483–1520)

Jakob doet Laban het aan­bod om zeven jaar voor hem te wer­ken waar­na hij Rachel tot vrouw wil nemen. Laban gaat akkoord. De zeven jaar vlie­gen om en Jakob vraagt Laban of hij met Rachel kan gaan sla­pen nu de ter­mijn voor­bij is. Laban brengt ’s avonds zijn doch­ter bij Jakob en die slaapt met haar. Tot zijn schrik ont­dekt hij de vol­gen­de och­tend dat hij niet met Rachel maar met Lea de nacht heeft doorgebracht.

Net zoals hij zijn broer had bedro­gen door zich als hem voor te doen en zo de zegen van zijn vader Isaak te ver­krij­gen, is hij zelf voor de gek gehou­den door zijn oom Laban. Grap­pig genoeg gaf deze eer­der aan dat het hem dui­de­lijk was ‘dat je fami­lie van me bent’ nadat Jakob zijn geschie­de­nis had ver­teld. De fami­lie List & Bedrog zou­den we kun­nen concluderen.

Ver­twij­feld vraagt Jakob waar­om zijn oom dit heeft gedaan. Het blijkt niet de gewoon­te te zijn om een jon­ge­re doch­ter voor een oude­re uit te huwe­lij­ken, is het sim­pe­le ant­woord. Wat ook voor­af mede­ge­deeld had kun­nen wor­den, maar dan had Jakob waar­schijn­lijk inge­stemd en bleef Laban opge­scheept met een onhuw­ba­re doch­ter. Geluk­kig ziet Laban een moge­lijk­heid voor Jakob om toch met Rachel te kun­nen sla­pen. Na een week huwe­lijk met Lea is het geoor­loofd om een vol­gen­de vrouw te huwen. Voor­waar­de is wel dat hij nog eens een extra peri­o­de voor Laban gaat wer­ken. Jakob accep­teert dit voor­stel en een week later slaapt hij als­nog met Rachel.

Jakob beschul­digt Laban (1628), Hen­d­rick ter Brugg­hen (1588–1629)