Nederlanders naar Roemenië en Genesis 29

Gis­ter gaf ik al aan dat ik de situ­a­tie in Roe­me­nië wat meer blijf vol­gen in rela­tie tot de aan­val van Rus­land op Oek­ra­ï­ne. De bestem­ming van mijn trip over twee weken is wel­is­waar niet echt in de buurt van de grens met Oek­ra­ï­ne maar je weet nooit wel­ke kant het opgaat. Zo las ik van­daag dat de Neder­land­se strijd­krach­ten een oefe­ning in Roe­me­nië gaan uit­voe­ren in plaats van in Duitsland:

150 mili­tai­ren van de Lucht­mo­bie­le Bri­ga­de in Assen gaan voor een oefe­ning naar het grens­ge­bied van Roe­me­nië met Oek­ra­ï­ne. Ze ver­trek­ken maan­dag. De oefe­ning zou plaats­vin­den in Duits­land, maar is van­we­ge de Rus­si­sche inval in Oek­ra­ï­ne ver­plaatst naar Roe­me­nië, zegt majoor Roel van de Wiel van de Konink­lij­ke Land­macht. “Mede op ver­zoek van de NAVO zijn we acti­vi­tei­ten aan het ont­plooi­en om onze gereed­heid te ver­ho­gen en de zicht­baar­heid te ver­gro­ten” — NOS live­blog 26 feb 2022

Van­daag heb ik het groot­ste deel van de dag in mijn stu­die­boe­ken geze­ten. Bui­ten was het mooi weer, maar bin­nen lagen de boe­ken te wach­ten. De afge­lo­pen week had ik er min­der tijd aan kun­nen beste­den dan gepland, dus ik had wat in te halen. Twee cur­sus­sen tege­lijk is mis­schien toch net iets te veel met een full-time job ernaast. 

In de namid­dag ben ik wel een klein rond­je gaan hard­lo­pen. Ook dit was er de afge­lo­pen week bij inge­scho­ten. Niet alleen van­we­ge druk, druk, druk op het werk maar ook het storm­ach­ti­ge weer gooi­de roet in het eten. Nu was het goed te doen. Lek­ker tem­pe­ra­tuur­tje, niet al te veel wind en de zon scheen. Ik hield het bij vijf kilometer.


Om mijn bij­bel­ken­nis wat bij te spij­ke­ren lees ik regel­ma­tig een stuk­je in dit ‘boek der boeken’.

Gene­sis 29b

Jakob trekt in bij de huis­hou­ding van Laban en helpt met de dage­lijk­se werk­zaam­he­den. Na een tijd ver­telt Laban dat Jakob gerust om loon kan vra­gen voor het werk dat hij ver­richt. Nu was het zo dat Jakob onder­tus­sen zijn oog had laten val­len op Rachel, de jong­ste doch­ter van Laban, want zij was ‘mooi en aan­trek­ke­lijk’, in tegen­stel­ling tot Lea, de oud­ste doch­ter, wier ogen ‘geen glans’ hadden. 

Jacob’s ont­moet Rachel en Lea (1518–19), fres­co in Log­gia di Raf­fael­lo, Palaz­zo Apos­to­li­co, Vati­caan­stad, Rap­hael (1483–1520)

Jakob doet Laban het aan­bod om zeven jaar voor hem te wer­ken waar­na hij Rachel tot vrouw wil nemen. Laban gaat akkoord. De zeven jaar vlie­gen om en Jakob vraagt Laban of hij met Rachel kan gaan sla­pen nu de ter­mijn voor­bij is. Laban brengt ’s avonds zijn doch­ter bij Jakob en die slaapt met haar. Tot zijn schrik ont­dekt hij de vol­gen­de och­tend dat hij niet met Rachel maar met Lea de nacht heeft doorgebracht.

Net zoals hij zijn broer had bedro­gen door zich als hem voor te doen en zo de zegen van zijn vader Isaak te ver­krij­gen, is hij zelf voor de gek gehou­den door zijn oom Laban. Grap­pig genoeg gaf deze eer­der aan dat het hem dui­de­lijk was ‘dat je fami­lie van me bent’ nadat Jakob zijn geschie­de­nis had ver­teld. De fami­lie List & Bedrog zou­den we kun­nen concluderen.

Ver­twij­feld vraagt Jakob waar­om zijn oom dit heeft gedaan. Het blijkt niet de gewoon­te te zijn om een jon­ge­re doch­ter voor een oude­re uit te huwe­lij­ken, is het sim­pe­le ant­woord. Wat ook voor­af mede­ge­deeld had kun­nen wor­den, maar dan had Jakob waar­schijn­lijk inge­stemd en bleef Laban opge­scheept met een onhuw­ba­re doch­ter. Geluk­kig ziet Laban een moge­lijk­heid voor Jakob om toch met Rachel te kun­nen sla­pen. Na een week huwe­lijk met Lea is het geoor­loofd om een vol­gen­de vrouw te huwen. Voor­waar­de is wel dat hij nog eens een extra peri­o­de voor Laban gaat wer­ken. Jakob accep­teert dit voor­stel en een week later slaapt hij als­nog met Rachel.

Jakob beschul­digt Laban (1628), Hen­d­rick ter Brugg­hen (1588–1629)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.