Nederlanders naar Roemenië

Gis­ter gaf ik al aan dat ik de situ­a­tie in Roe­me­nië wat meer blijf vol­gen in rela­tie tot de aan­val van Rus­land op Oek­ra­ï­ne. De bestem­ming van mijn trip over twee weken is wel­is­waar niet echt in de buurt van de grens met Oek­ra­ï­ne maar je weet nooit wel­ke kant het opgaat. Zo las ik van­daag dat de Neder­land­se strijd­krach­ten een oefe­ning in Roe­me­nië gaan uit­voe­ren in plaats van in Duitsland:

150 mili­tai­ren van de Lucht­mo­bie­le Bri­ga­de in Assen gaan voor een oefe­ning naar het grens­ge­bied van Roe­me­nië met Oek­ra­ï­ne. Ze ver­trek­ken maan­dag. De oefe­ning zou plaats­vin­den in Duits­land, maar is van­we­ge de Rus­si­sche inval in Oek­ra­ï­ne ver­plaatst naar Roe­me­nië, zegt majoor Roel van de Wiel van de Konink­lij­ke Land­macht. “Mede op ver­zoek van de NAVO zijn we acti­vi­tei­ten aan het ont­plooi­en om onze gereed­heid te ver­ho­gen en de zicht­baar­heid te ver­gro­ten” — NOS live­blog 26 feb 2022

Van­daag heb ik het groot­ste deel van de dag in mijn stu­die­boe­ken geze­ten. Bui­ten was het mooi weer, maar bin­nen lagen de boe­ken te wach­ten. De afge­lo­pen week had ik er min­der tijd aan kun­nen beste­den dan gepland, dus ik had wat in te halen. Twee cur­sus­sen tege­lijk is mis­schien toch net iets te veel met een full-time job ernaast. 

In de namid­dag ben ik wel een klein rond­je gaan hard­lo­pen. Ook dit was er de afge­lo­pen week bij inge­scho­ten. Niet alleen van­we­ge druk, druk, druk op het werk maar ook het storm­ach­ti­ge weer gooi­de roet in het eten. Nu was het goed te doen. Lek­ker tem­pe­ra­tuur­tje, niet al te veel wind en de zon scheen. Ik hield het bij vijf kilometer.