Futloos en Genesis 29

Of het kwam door het rond­je ren­nen gis­te­ren weet ik niet, maar ik was van­daag niet voor­uit te bran­den. Het resul­taat aan het eind van de dag was dat ik veel min­der voort­gang met mijn stu­die had gemaakt dan vol­gens plan­ning. Ook had ik me voor­ge­no­men enke­le sli­des voor te berei­den en nog wat mails weg te wer­ken omdat ik de komen­de week druk ben met ande­re pri­o­ri­tei­ten. Het is er niet echt van geko­men. Ik kon me er op de een of ande­re manier niet toe zetten.

Mis­schien dat ik een griep­je onder de leden heb, want ik begin last te krij­gen van een loop­neus. Daar­om duik ik van­avond op tijd in bed. Mor­gen wil ik fit en uit­ge­rust zijn om vroeg in de och­tend naar kan­toor te gaan zodat ik als­nog wat zaken kan afwer­ken voor­dat de con­fe­ren­ce calls begin­nen. En dan ’s avonds maar weer aan de studie. 


Om mijn bij­bel­ken­nis wat bij te spij­ke­ren lees ik regel­ma­tig een stuk­je in dit ‘boek der boeken’.

Gene­sis 29c

Hoe­wel het Jakob in eer­ste instan­tie alleen om Rachel ging, heeft hij nu vier vrou­wen: Lea, Zil­pa (een sla­vin van Laban), Rachel en Bil­ha (nog een sla­vin van Laban). God ziet dat Jakob niet ver­liefd is op Lea en besluit de zaken nog wat gecom­pli­ceer­der te maken door de moe­der­schoot van Lea te ope­nen ter­wijl Rachel kin­der­loos blijft. Lea brengt vier zonen ter wereld: Ruben, Sime­on, Levi en Juda. Bij iede­re geboor­te van een kind is ze over­tuigd dat Jakob zich nu wel meer aan haar gaat hech­ten. Na de geboor­te van haar vier­de kind, looft ze de HEER en krijgt hier­na geen kin­de­ren meer.

Lea en Rachel (?), Johann Frie­d­rich Over­beck (1789–1869)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.