Wandeling en lezen in de Matrix

Van­och­tend vroeg bij het omhoog schui­ven van de luxa­flex werd ik van­af de over­kant van de Lin­ge aan­ge­staard door een Brui­ne gans. Ik staar­de terug en we deden een pot­je wie het eerst de blik moest afwenden. 

[foto uit eigen collectie]

De gans won. Daar­na ver­trok hij/zij rich­ting de plas aan de ande­re kant van het fiets­pad om van de over­win­ning te genieten.

[foto uit eigen collectie]

Rond het mid­dag­uur moest ik voor een bood­schap naar de Praxis hier vlak­bij. Ik besloot te voet te gaan en er een wan­de­ling langs de Lin­ge van te maken. Al met­een kwam ik deze mooi gekleur­de fuut tegen die onver­stoor­baar voor­bij zwom.

[foto uit eigen collectie]

Toen ik een foto wil­de maken nam hij/zij toch even de tijd om goed te pose­ren voor­dat de tocht ver­der ging met onbe­ken­de bestemming.

[foto uit eigen collectie]

Via het indu­strie­ter­rein liep ik nadat ik klaar was bij de Praxis door naar de Betu­we­lijn en draai­de daar weer om rich­ting huis. Het weer zag er lek­ker uit, maar er stond wel een straf­fe kou­de wind die de gevoel­s­tem­pe­ra­tuur dicht bij het vries­punt hield. Alleen door de vaart erin te hou­den was het aangenaam.

[foto uit eigen collectie]

Bij de kas­sen aan­ge­ko­men die schuin tegen­over ons huis lig­gen, zag ik iemand in de wei lopen om vogels te ver­ja­gen. Van afstand leek het een blon­de vrouw die ik hier niet eer­der had gezien.

[foto uit eigen collectie]

Ik zoom­de in en zag dat het een aan­ge­kle­de pop was. 

[foto uit eigen collectie]

Iets­jes ver­der stond er nog een­tje. Deze ‘vrouw’ was door de storm van vori­ge week bij­na omver gewaaid. Een dezer dagen zal ik een wan­del­rond­je via de ande­re kant maken om te zien hoe de pop­pen er van voren uit­zien. Ik ben benieuwd of ze een heus gezicht heb­ben meegekregen.

[foto uit eigen collectie]

Op het laat­ste stuk­je van mijn wan­de­ling had ik wat beter zicht op de fel gekleur­de Berg­een­den die de vij­ver paral­lel aan de Lin­ge bevol­ken. We kun­nen ze van­uit ons huis wel zien, maar de riet­kraag belem­mert dat ik goe­de foto’s kan nemen. Het man­ne­tje is her­ken­baar aan de rode knob­bel boven de sna­vel. Bij het vrouw­tje ont­breekt zo’n knobbel.

[foto uit eigen collectie]

In de namid­dag had ik even genoeg van het stu­de­ren en ben heer­lijk bij de schuif­pui in de zon gaan zit­ten met een goed boek. Ik had wel­is­waar nog een sta­pel­tje boe­ken lig­gen die ik nog niet uit had, maar kon het niet laten een ander boek te pak­ken, name­lijk Matrix geschre­ven door Lau­ren Groff:

Matrix (2021), Lau­ren Groff (1978-)

Seven­teen-year-old Marie, too wild for court­ly life, is thrown to the dogs one win­ter mor­ning, expel­led from the roy­al court to beco­me the pri­o­ress of an abbey. Marie is stran­ge — tall, a gian­tess, her elbows and knees stick out, ungain­ly.
At first taken aback by life at the abbey, Marie finds pur­po­se and pas­si­on among her mer­cu­ri­al sis­ters. Yet she dee­ply mis­ses her secret lover Ceci­ly and Queen Ele­a­nor.
Born last in a long line of women war­ri­ors and crus­a­ders, women who flew across the coun­try­si­de with their sword figh­ting and dag­ger work, Marie deci­des to chart a bold new cour­se for tho­se she now leads and pro­tects. She will bring herself, and her sis­ters, out of the dark­ness into riches and power.

Bin­nen­kort meer.


Geef een antwoord