Quodari — het privacy-vriendelijk sociaal platform

Een ADV dag van­daag. Niet naar kan­toor, geen thuis­werk, maar wat hui­se­lij­ke klus­jes en spul­len bij elkaar zoe­ken voor mijn trip naar Cluj mor­gen­mid­dag. Nadat ik er twee weken gele­den voor het eerst sinds twee jaar weer naar­toe was gegaan voor een team­buil­ding. Nu betreft het een test­ses­sie. Enke­le con­sul­tants uit India komen hier­voor spe­ci­aal over en geza­men­lijk gaan we pro­be­ren de pro­ject­ac­ti­vi­tei­ten in goe­de banen te leiden.

Op mijn to-do lijst­je stond ook het weg­wer­ken van mijn pri­vé email. Daar loop ik regel­ma­tig mee ach­ter. Eén van de mails die ik al een tijd­je had gepar­keerd voor later was van Quo­da­ri. Ik heb daar ooit een gra­tis account aan­ge­maakt toen ik al mijn ande­re soci­al media accounts ver­wij­derd had. Met Quo­da­ri kun je noti­ties maken en opslaan in col­lec­ties. Deze col­lec­ties kun je pri­vé hou­den, maar ook delen met ande­re con­nec­ties bin­nen het plat­form. En boven­dien kun je instel­len of de ande­re con­nec­ties bin­nen deze gedeel­de col­lec­ties alleen maar jouw noti­ties kun­nen lezen of zelf ook noti­ties kun­nen toevoegen.

Klinkt alle­maal bekend als je gewend bent aan de vele ande­re plat­forms die hier­voor bestaan. Het gro­te ver­schil is dat het beloofd geen adver­ten­ties toe te voe­gen, de pri­va­cy te waar­bor­gen en geen AI algo­rit­mes toe te pas­sen. Dat klonk mij als muziek in de oren toen ik er de eer­ste keer over hoor­de. Dat het een Neder­lands ini­ti­a­tief is, was voor mij niet per se de reden om een account aan te maken, eer­der dat het dan meer voor de hand lag dat de Euro­pe­se data en pri­va­cy regels van toe­pas­sing zou­den zijn. 

De diver­se moge­lijk­he­den van Quodari

Terug naar de mail. Daar­in werd onder ande­re ver­meld dat het nu moge­lijk is ander Quo­do­ri gebrui­kers die een open­baar pro­fiel heb­ben te gaan vol­gen zon­der dat je een con­nec­tie hoeft te maken. En natuur­lijk kan ik er dan ook voor kie­zen om mijn eigen open­baar pro­fiel hier­voor geschikt te maken dat ik gevolgd kan wor­den. Dat heb ik inmid­dels gedaan. Voor­als­nog heb ik nog geen col­lec­ties open­baar gemaakt of aan­ge­maakt. Dus er valt niet veel te zien op mijn Quo­da­ri pro­fiel. Mis­schien dat dit bin­nen­kort gaat ver­an­de­ren als ik een idee heb wat inte­res­sant is om te delen op dat plat­form. Wie weet lukt het me op deze manier meer men­sen geïn­te­res­seerd te krij­gen om ook over te stappen.